دات نت نیوک
X
GO
1,000تومان
ICEASCONF01_494_6722083

یادگیری الکترونیکی E-LEARNING و نقش آن در آموزش های نوین

تلاش انسانها در قرن بیست و یکم که مملو از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است برای کسب قابلیتهای لازم باید در جهت افزایش روزاف...

1,000تومان
ICEASCONF01_612_6722068

آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران، چالش ها و موانع به ایده آل نرسیدن آن

زمینه و هدف: آموزش الکترونیکی نوعی استفاده هدفمند از سیستم الکترونیکی و کامپیوتری برای پشتیبانی از فرایند یادگیری می باش...

1,000تومان
HPSCONF02_121_6722062

ارائه مدل یادگیری اثربخش در آموزش از راه دور

در بررسی شاخص ها و عوامل موثر بر مدل جدید توسعه مبتنی بر دانایی محوری در نظام های آموزشی، جایگاه آموزش به عنوان یکی از م...

1,000تومان
SCIENTIFIC01_041_6722050

هزاره سوم، هوشمند سازی مدارس و تأثیر آن بر یادگیری

مقاله حاضر با هدف بررسی هوشمند سازی مدارس و تأثیر آن بر یادگیری و به روش مروری تهیه شده است. با همسو شدن زندگی ما با رشد...

1,000تومان
ICH01_281_6722039

هوشمند سازی شاه کلید طراحی آموزش نوین

هدف از این مقاله هوشمندسازی شاه کلید طراحی آموزش نوین می باشد. این تحقیق به روش مروری و کتابخانه ای است. دنیای امروز دنی...

1,000تومان
ICH01_325_6721992

کاربست تکنولوژی بر یادگیری

هدف از این مقاله کاربست تکنولوژی بر یادگیری می باشد. این تحقیق به روش مروری و کتابخانه ای است. دنیای امروز دنیایی است که...

1,000تومان
ICRBS02_056_6721977

بررسی و عوامل اثر بخش آموزش های الکترونیکی در بندر شهید رجایی

سرمایه انسانی اصلی ترین و مهم ترین منبع سرمایه گذاری اقتصادی است. با پیشرفت فناوری اطلاعات و کمرنگ تر شدن مرزهای تجاری و...

1,000تومان
ICESCON02_238_6721969

مدل کسب و کار یادگیری الکترونیکی

با رشد روزافزون آموزش مجازی و یادگیری الکترونیک و همچنین افزایش متقاضیان این حوزه، می توان به یادگیری الکترونیکی به عنوا...

1,000تومان
RAFCON04_030_6721963

تبیین نقش یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی

هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی است که با استفاده از روش تحقیق مروری - کتابخانه ای صورت پذی...

1,000تومان
ICPE02_522_6721955

بررسی برنامه درسی در آموزش عالی با رویکردهای محلی و جهانی

امروزه جهانی شدن به عنوان یک پارادایم اصلی در دوران حاضر، همه شئون زندگی بشر را دستخوش تغییر کرده است. درهم تنیدگی اقتصا...

1,000تومان
ICPE02_548_6721947

بررسی رابطه سواد رسانه ای با آموزش و یادگیری الکترونیکی

به اعتقاد اکثر تحلیلگران و کارشناسان حوزه رسانه، برخورد هدفمند با رسانه از جمله دلایل بالا رفتن سطح آگاهی در تمامی اقشار...

1,000تومان
ITCC02_312_6721937

یادگیری الکترونیکی مبتنی بر رایانش ابری سیار

در عصر حاضر با رشد سریع رایانش ابری، بسیاری از صنایع در پی انتقال فعالیت های محاسباتی خود به محیط ابرها هستند. رایانش اب...