دات نت نیوک
X
GO

متخصصان جوشکاری

مقدمه

این بخش به معرفی اشخاص متخصص مرتبط با جوشکاری اختصاص دارد. اشخاصی که زمینه فعالیت آنها به نحوی با موضوع جوشکاری ارتباط دارد. به عنوان نمونه می توان از اساتید و مدرسان، پژوهشگران و نوآوران و مدیران و مهندسان نام برد که حوزه تدریس، تحقیق و مسئولیت آنها مرتبط با عرصه جوشکاری باشد.