دات نت نیوک
X
GO

معرفی متخصصان

مقدمه

این بخش به معرفی متخصصانی می پردازد که زمینه فعالیت ایشان به نوعی با جوشکاری و سایر روش های اتصال و نیز بازرسی فنی و آزمون های غیرمخرب ارتباط دارد. این افراد که در گروه های اساتید و مدرسان، کارآفرینان و صنعتگران، پژوهشگران و نوآوران و مدیران و مهندسان فرار گرفته اند، حوزه های کاری مرتبط با عرصه های فوق دارند.