X
GO

فدراسیون اروپایی جوشکاری - EWF

معرفی

فدراسیون اروپایی برای جوشکاری، اتصال دهی و برشکاری (European Federation for Welding, Joining and Cutting - EWF) در سال 1992 به عنوان سازمانی غیرانتفاعی به منظور آموزش، تایید صلاحیت و صدور گواهی نامه اشخاص در زمینه جوشکاری و فن آوری های مرتبط پایه گذاری شد. این سازمان شامل 36 کشور اروپایی است که توسط انجمن های جوشکاری آنها نمایندگی می شوند.

این سازمان با همکاری انجمن های جوشکاری ملی کشورهای عضو، سعی در به روز آوری و یکسان سازی امور مربوط به آموزش، تایید صلاحیت و صدور گواهی نامه کشورهای عضو در حوزه جوشکاری و فن آوری های مرتبط برای اشخاص حقیقی صاحبان مهارت تا مهندسان حرفه ای دارد.

فدراسیون اروپایی جوشکاری همچنین در زمینه تایید انطباق سازنده را با الزامات استاندارد EN ISO 3834 و صدور گواهی نامه مربوطه برای اشخاص حقوقی فعالیت می نماید.

 

نماد تجاری (EWF) فدراسیون اروپایی جوشکاری

 

تاریخچه و ماموریت

افزایش حجم تولیدات صنعتی و ساختمانی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم و به  دنبال آن افزایش حجم جوشکاری به عنوان یکی از مهمترین روش های ساخت و بروز مشکلات متعدد، کشورهای صنعتی را وادار نمود تا از طریق استانداردسازی درصدد ساماندهی صنعت جوش کشور خود برآیند. از آنجا که هزینه های صرف شده در رابطه با جوش و برش، بخش قابل توجهی از هزینه های تولید را در کل صنعت به خود اختصاص می داد، سرمایه گذاری در راستای تشکیل موسسات ملی جهت تدوین و به روزآوری استانداردهای مورد نیاز در این زمینه به طور کامل دارای توجیه اقتصادی بود.

با افزایش صادرات کشورهای صنعتی و همچنین ازدیاد سطح همکاریهای بین المللی، عدم همخوانی استانداردهای ملی گاه باعث بروز مشکلاتی جدی می گردید، بنابراین آنچه پیش از این باعث تاسیس موسسات ملی شده بود، اینک تشکیل موسسه ای فراملی را اجتناب ناپذیر می نمود. به این دلیل در سال 1945 با همکاری موسسات علمی و صنعتی هشت کشور اروپایی، مرکزی جهت ایجاد هماهنگی در صنعت جوش و مقابله با چالش های موجود راه اندازی و مشغول به کار گردید که بعدها نام « فدراسیون اروپایی جوشکاری » را به خود گرفت.

 

ساختار سازمانی

فدراسیون اروپایی جوشکاری دارای یک مجمع عمومی (General Assembly)، هیات مدیره، دبیر (Secretariat)، کمیته های تخصصی و گروه های کاری (Working Groups) است.

مجمع عمومی که شامل نمایندگان اعضای انجمن می باشد، بالاترین ارگان تصمیم گیری در این سازمان بوده و از اختیار کامل جهت اتخاذ تصمیماتی منطبق با اهداف انجمن برخوردار است. این مجمع وظیفه انتخاب دبیر (Secretariat) و نیز هیات مدیره فدراسیون را برعهده دارد.

دبیر فدراسیون که برای مدت 5 سال از طرف مجمع عمومی انتخاب می شود، وظیفه پیاده سازی مصوبات هیات مدیره و مدیریت امور سازمان را برعهده دارد.

 

مراجع

1. پایگاه فدراسیون اروپایی جوشکاری - EWF

2. پایگاه انستیتو بین المللی جوشکاری - IIW

3. پایگاه دانش نامه آزاد - Wikipedia