دات نت نیوک
X
GO

سازمان های جوشکاری

مقدمه

سازمان های غیرانتفاعی (Non-Profit Organization - NPO) و یا سازمان های مردم نهاد (Non-Governmental Organization - NGO) که در ایران به اختصار « سمن » نامیده می شوند، یکی از ارکان اصلی توسعه اجتماعی هستند. انجمن های تخصصی به عنوان یکی از بخش های مهم این دسته از سازمان ها، سهمی عمده در توسعه علوم مختلف و فن آوری های مربوطه و نظام مند ساختن آنها دارند.

این قسمت به معرفی سازمان هایی می پردازد که در زمینه جوشکاری و فناوری های مرتبط از جمله آزمون های غیرمخرب و سایر روش های اتصال فعالیت غیرانتفاعی دارند. این موسسات می توانند مانند انستیتو بین المللی جوشکاری (IIW)، بین المللی بوده یا مثل فدارسیون اروپایی جوشکاری (EWF)، منطقه ای باشند و یا همچون انجمن جوشکاری امریکا (AWS)، در حوزه ملی فعالیت نمایند. به منظور ایجاد سهولت برای کاربران گرامی، سازمان های فعال در عرصه ملی به دو گروه ایرانی و غیرایرانی تقسیم شده اند تا دسترسی به اطلاعات موسسات ایرانی با سرعت بیشتری انجام شود.