X
GO

کسب و کار

در این گروه نیازمندی های صنعت اتصال و بازرسی فنی از جمله آگهی های استخدام و راهنمای مشاغل، آگهی های مناقصه ها و مزایده ها، آگهی های برگزاری رویدادها و سایر نیازمندی های مرتبط با جوشکاری و سایر روش های اتصال و نیز بازرسی فنی و آزمون های غیرمخرب (NDT) معرفی شده اند.

گروه کسب و کار پایگاه ولدیکا شامل بخش های ذیل است: