دات نت نیوک
X
GO
آماده ثبت نام 42,000تومان
ARBC601 - 970210

آشنایی با استاندارد ISO 3834

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "نظام تضمین کیفیت در جوشکاری ذوبی براساس استاندارد ایزو 3834 (ISO 3834)"...

آماده ثبت نام رایگان
ARBC901 - 970210

مقدمه ای بر مراجع مهندسی

این دوره مشتمل بر مباحث مقدماتی در زمینه "مراجع مهندسی" بوده و به منظور آشنایی هرچه بهتر فراگیران با تعریف، حد...

آماده ثبت نام رایگان
ACEC300 - 970210

مقدمه ای بر طراحی مهندسی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "مقدمه ای بر طراحی مهندسی - Fundamentals of Engineering Design

آماده ثبت نام 28,000تومان
ACEC302 - 970210

خواص مکانیکی مواد

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "خواص مکانیکی مواد - Material Mechanical Properties" بو...

آماده ثبت نام رایگان
RECC010 - 970210

آشنایی با فرایندهای جوشکاری

این دوره مشتمل بر مباحث پایه ای در زمینه "آشنایی با فرایندهای جوشکاری - Introduction to Welding Processes

آماده ثبت نام رایگان
ACEC301 - 970210

آشنایی با طراحی جوش

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با طراحی جوش - Introduction to Weld Design" بود...

آماده ثبت نام 42,000تومان
MHHC010 - 970210

آشنایی با عیوب جوش

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با عیوب جوش - Introduction to Weld Defects" بود...

آماده ثبت نام 52,000تومان
SHHC040 - 970210

خستگی در سازه جوشی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "خستگی در سازه جوشی" براساس نظامنامه D1.1 انجمن جوشکاری...

آماده ثبت نام 48,000تومان
ACEC050 - 970210

اقتصاد جوشکاری

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "اقتصاد جوشکاری - Welding Economy" بوده و به منظور آشنا...

آماده ثبت نام 42,000تومان
IMGC050 - 970210

طراحی اتصالات جوشکاری شده آلومینیمی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "طراحی اتصالات جوشکاری شده آلومینیمی - Design of Aluminium Welded Joi...

آماده ثبت نام 48,000تومان
IMGC040 - 970210

تحلیل مکانیک شکست

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "تحلیل مکانیک شکست - Fracture Mechanics Analysis" بوده و به منظور آشنایی...

آماده ثبت نام 48,000تومان
IMGC030 - 970210

تحلیل خستگی اتصالات جوشکاری شده

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "تحلیل خستگی اتصالات جوشکاری شده - Fatigue Analysis of Welded Joints<...