دات نت نیوک
X
GO
در حال برگزاری رایگان
MAZC020 - 970410

آشنایی با طراحی مخازن تحت فشار با نرم افزار PVElite

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از نرم افزار PVElite" بوده و به ...

در حال برگزاری رایگان
MAZC010 - 970410

آشنایی با طراحی مخازن ذخیره

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "طراحی مخازن ذخیره (Storage Tank)" بوده و به منظور آشنایی هرچه به...

در حال برگزاری رایگان
ZTKC010 - 970410

آشنایی با مدارک فنی مرتبط با بازرسی فنی و آزمون های غیرمخرب

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با مدارک فنی مرتبط با بازرسی فنی و آزمون های غیرمخرب (NDT)

در حال برگزاری رایگان
KARC040 - 970410

آشنایی با دستگاه های جوشکاری با سیم مصرفی (GMAW یا MIG / MAG) شرکت کارا

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با دستگاه های جوشکاری قوس الکتریکی با سیم مصرفی و گاز محافظ (GMAW ...

در حال برگزاری رایگان
AECC050 - 970410

آشنایی با تجهیزات برشکاری و شیارزنی شرکت آورین الکتریک

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با تجهیزات برشکاری و شیارزنی (Cutting and Gouging) شرکت آورین الکت...

در حال برگزاری رایگان
AECC040 - 970410

آشنایی با دستگاه های برشکاری با قوس پلاسما (PAC) شرکت آورین الکتریک

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با دستگاه های برشکاری با قوس پلاسما (PAC) شرکت آورین الکتریک

در حال برگزاری رایگان
AECC030 - 970410

آشنایی با دستگاه های جوشکاری GTAW یا TIG شرکت آورین الکتریک

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با دستگاه های جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود تنگستنی و گاز محافظ ...

در حال برگزاری رایگان
AECC020 - 970410

آشنایی با دستگاه های جوشکاری GMAW یا MIG / MAG شرکت آورین الکتریک

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با دستگاه های جوشکاری قوس الکتریکی با سیم مصرفی و گاز محافظ (GMAW)...

در حال برگزاری رایگان
AECC010 - 970410

آشنایی با دستگاه های جوشکاری SMAW یا MMA شرکت آورین الکتریک

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با دستگاه های جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی (SMAW) شرکت آور...

در حال برگزاری رایگان
FNSC030 - 970410

آشنایی با دستگاه های جوشکاری میگ (MIG) ترنس استیل شرکت فرونیوس

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با دستگاه های جوشکاری قوس الکتریکی با سیم مصرفی و تحت محافظت گاز (...

در حال برگزاری رایگان
FNSC020 - 970410

آشنایی با دستگاه های جوشکاری میگ (MIG) سینرژیک شرکت فرونیوس

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با دستگاه های جوشکاری قوس الکتریکی با سیم مصرفی و تحت محافظت گاز (...

در حال برگزاری رایگان
FNSC010 - 970410

آشنایی با دستگاه های جوشکاری میگ TPS شرکت فرونیوس

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با دستگاه های جوشکاری قوس الکتریکی با سیم مصرفی و تحت محافظت گاز (...