دات نت نیوک
X
GO
آماده ثبت نام رایگان
IDCC040 - 13971101

آشنایی با بازرسی اتصالات پیچی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با بازرسی اتصالات پیچی (Bolted Joints Inspection)" بوده و...

آماده ثبت نام رایگان
IDCC030 - 13971101

آشنایی با طراحی اتصالات پیچی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با طراحی اتصالات پیچی (Bolted Joints Design)" بوده و به م...

آماده ثبت نام رایگان
IDCC020 - 13971101

پیچ کاری - جوشکاری

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "پیچ کاری - جوشکاری (Bolting - Welding)" بوده و به منظور آشنایی ه...

آماده ثبت نام رایگان
IDCC010 - 13971101

آشنایی با مبانی طراحی

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه "آشنایی با مبانی طراحی (Fundamentals of Design)" بوده و به منظور آشنا...

آماده ثبت نام رایگان
KESC050 - 13971101

ایمنی و سلامت در جوشکاری

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با مبحث ایمنی و سلامت در جوشکاری (Welding Health and Safety)

آماده ثبت نام رایگان
KESC040 - 13971101

آشنایی با فرایندهای جوشکاری

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با فرایندهای جوشکاری (Welding Processes)" بوده و به منظور...

آماده ثبت نام رایگان
KESC030 - 13971101

آشنایی با جوشکاری قوس الکتریکی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با جوشکاری قوس الکتریکی (Arc Welding)" بوده و به منظور آش...

آماده ثبت نام رایگان
KESC020 - 13971101

آشنایی با فرایندهای ساخت

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با فرایندهای ساخت (Fabrication Processes)" بوده و به منظو...

آماده ثبت نام رایگان
KESC010 - 13971101

آشنایی با فرایندهای برشکاری

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با فرایندهای برشکاری (Cutting Processes)" بوده و به منظور...

آماده ثبت نام رایگان
ESMC030 - 13971101

آشنایی با لحیم کاری سخت (Brazing)

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با فرایند لحیم کاری سخت (Brazing)" بوده و به منظور آشنایی...

آماده ثبت نام رایگان
ESMC020 - 13971101

آشنایی با لحیم کاری نرم (Soldering)

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با فرایند لحیم کاری نرم (Soldering)" بوده و به منظور آشنا...

آماده ثبت نام رایگان
ESMC010 - 13971101

آشنایی با روش های اتصال

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با روش های اتصال (Joining Methods)" بوده و به منظور آشنای...