دات نت نیوک
X
GO
در حال برگزاری رایگان
BTGC080 - 13980201

آشنایی با لوله کشی فرایندی مطابق نظامنامه ASME B31

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه "آشنایی با لوله کشی فرایندی (Process Piping) مطابق نظامنامه ASME B31"...

در حال برگزاری رایگان
BTGC070 - 13980201

مقدمه ای بر شکست

این دوره در زمینه "مقدمه ای بر شکست (Introduction to Fracture)" بوده و به منظور آشنایی هرچه بهتر فراگیر...

در حال برگزاری رایگان
BTGC060 - 13980201

آشنایی با مبحث کیفیت جوش

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه "آشنایی با کیفیت جوش (Introduction to Weld Quality)" بوده و به منظور ...

در حال برگزاری رایگان
BTGC050 - 13980201

ایمنی و سلامت در تجهیزات تحت فشار

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه "ایمنی و سلامت در تجهیزات تحت فشار (Health and Safety in Pressure Equipment)

در حال برگزاری رایگان
BTGC040 - 13980201

آشنایی با ارزیابی مخازن تحت فشار براساس ASME

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه "آشنایی با ارزیابی مخازن تحت فشار (Introduction to Assessment of Pressure Vess...

در حال برگزاری رایگان
BTGC030 - 13980201

آشنایی با طراحی مخازن تحت فشار براساس ASME

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه "آشنایی با طراحی مخازن تحت فشار (Introduction to Design of Pressure Vessels) ب...

در حال برگزاری رایگان
BTGC020 - 13980201

آشنایی با نظامنامه ASME در زمینه مبدل حرارتی و مخزن تحت فشار

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه "آشنایی با نظامنامه انجمن مهندسان مکانیک امریکا (Introduction to ASME Code) در...

در حال برگزاری رایگان
BTGC010 - 13980201

آشنایی با تجهیزات تحت فشار

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه "آشنایی با تجهیزات تحت فشار (Introduction to Pressure Equipment)" بود...

در حال برگزاری رایگان
IDCC040 - 13980201

آشنایی با بازرسی اتصالات پیچی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با بازرسی اتصالات پیچی (Bolted Joints Inspection)" بوده و...

در حال برگزاری رایگان
IDCC030 - 13980201

آشنایی با طراحی اتصالات پیچی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با طراحی اتصالات پیچی (Bolted Joints Design)" بوده و به م...

در حال برگزاری رایگان
IDCC020 - 13980201

پیچ کاری - جوشکاری

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "پیچ کاری - جوشکاری (Bolting - Welding)" بوده و به منظور آشنایی ه...

در حال برگزاری رایگان
IDCC010 - 13980201

آشنایی با مبانی طراحی

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه "آشنایی با مبانی طراحی (Fundamentals of Design)" بوده و به منظور آشنا...