دات نت نیوک
X
GO
آماده ثبت نام رایگان
BTGC080 - 13980301

آشنایی با لوله کشی فرایندی مطابق نظامنامه ASME B31

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با لوله کشی فرایندی | Process Piping مطابق نظامنامه ASME B31 

آماده ثبت نام رایگان
BTGC070 - 13980301

مقدمه ای بر شکست

این دوره در زمینه " مقدمه ای بر شکست | Introduction to Fracture " بوده و به منظور آشنایی هرچه بهتر فراگ...

آماده ثبت نام رایگان
BTGC060 - 13980301

آشنایی با مبحث کیفیت جوش

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با کیفیت جوش | Introduction to Weld Quality " بوده و به منظو...

آماده ثبت نام رایگان
BTGC050 - 13980301

ایمنی و سلامت در تجهیزات تحت فشار

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " ایمنی و سلامت در تجهیزات تحت فشار | Health and Safety in Pressure Equipment ...

آماده ثبت نام رایگان
BTGC040 - 13980301

آشنایی با ارزیابی مخازن تحت فشار براساس ASME

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه "آشنایی با ارزیابی مخازن تحت فشار (Introduction to Assessment of Pressure Vess...

آماده ثبت نام رایگان
BTGC030 - 13980301

آشنایی با طراحی مخازن تحت فشار براساس ASME

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با طراحی مخازن تحت فشار | Introduction to Design of Pressure Vessels ...

آماده ثبت نام رایگان
BTGC020 - 13980301

آشنایی با نظامنامه ASME در زمینه مبدل حرارتی و مخزن تحت فشار

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با نظامنامه انجمن مهندسان مکانیک امریکا | Introduction to ASME Code د...

آماده ثبت نام رایگان
BTGC010 - 13980301

آشنایی با تجهیزات تحت فشار

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با تجهیزات تحت فشار | Introduction to Pressure Equipment " ب...

آماده ثبت نام رایگان
IDCC040 - 13980301

آشنایی با بازرسی اتصالات پیچی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با بازرسی اتصالات پیچی (Bolted Joints Inspection)" بوده و...

آماده ثبت نام رایگان
IDCC030 - 13980301

آشنایی با طراحی اتصالات پیچی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه " آشنایی با طراحی اتصالات پیچی | Bolted Joints Design " بوده و به...

آماده ثبت نام رایگان
IDCC020 - 13980301

پیچ کاری - جوشکاری

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه " پیچ کاری - جوشکاری | Bolting - Welding " بوده و به منظور آشنایی...

آماده ثبت نام رایگان
IDCC010 - 13980301

آشنایی با مبانی طراحی

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با مبانی طراحی | Fundamentals of Design " بوده و به منظور آش...