دات نت نیوک
X
GO
در حال برگزاری رایگان
MRTC020 - 13970901

آشنایی با فرایند جوشکاری اکسی استیلن (OAW)

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با فرایند جوشکاری اکسی استیلن (OxyAcetelen Welding - OAW)...

در حال برگزاری 42,000تومان
MRTC010 - 13970901

مقدمه ای بر تریبولوژی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "مقدمه ای بر تریبولوژی (Tribology)" بوده و به منظور آشنایی هرچه ب...

در حال برگزاری رایگان
BPEC020 - 13970901

آشنایی با اتصال چسبی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با اتصال چسبی (Adhesive Bonding)" بوده و به منظور آشنایی ...

در حال برگزاری رایگان
BPEC010 - 13970901

مقدمه ای بر فناوری چسب

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "مقدمه ای بر فناوری چسب" بوده و به منظور آشنایی هرچه بهتر فراگیرا...

در حال برگزاری رایگان
ARBC607 - 13970901

مقدمه ای بر تضمین کیفیت در جوشکاری

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "تضمین کیفیت در جوشکاری (Quality Assurance in Welding)" بوده و به...

در حال برگزاری رایگان
PICC140 - 13970901

مقدمه ای بر بازرسی خط لوله

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "بازرسی خط لوله (Pipeline Inspection)" بوده و به منظور آشنایی هرچ...

در حال برگزاری رایگان
AMAC010 - 13970901

آشنایی با مواد مصرفی جوشکاری شرکت آما

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی کلی با مواد مصرفی جوشکاری شرکت آما" بوده و به منظور آشنای...

در حال برگزاری رایگان
RECC100 - 13970901

تکنولوژی و عیوب جوشکاری

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "تکنولوژی و عیوب جوشکاری (Welding Technology and Defects)" بوده و...

در حال برگزاری رایگان
IMGC070 - 13970901

نمادهای جوشکاری (Welding Symbols)

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "نمادهای جوشکاری در نقشه های ساخت" بوده و به منظور آشنایی هرچه به...

در حال برگزاری رایگان
ACEC070 - 13970901

آشنایی با آزمایش غیرمخرب فراصوتی (UT)

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه "آزمایش غیرمخرب آلتراسونیک یا فراصوتی (UT)" بوده و به منظور آشنایی هر...

در حال برگزاری رایگان
ACEC060 - 13970901

آشنایی با آزمایش های غیرمخرب (NDT)

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه "آزمایش های غیرمخرب (Non-destructive Testing - NDT)" بوده و به منظور ...

در حال برگزاری رایگان
PICC130 - 13970901

مقدمه ای بر بازرسی چشمی (VI)

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "مقدمه ای بر بازرسی چشمی (Visual Inspection - VI)" بوده و به منظو...