X
GO
در حال برگزاری رایگان
TSEC020_13990801

ساخت افزاینده | Additive Manufacturing

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با ساخت افزاینده یا تولید افزودنی | Additive Manufacturing " بوده و به منظور آشنایی هرچه بهتر ...

در حال برگزاری رایگان
TSEC010_13990801

آشنایی با چاپ سه بعدی | 3D Printing

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با چاپ سه بعدی یا پرینت سه بعدی | 3D Printing " بوده و به منظور آشنایی ...

در حال برگزاری رایگان
BTGC080_13990801

آشنایی با لوله کشی فرایندی مطابق نظامنامه ASME B31

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با لوله کشی فرایندی | Process Piping مطابق نظامنامه ASME B31 " بوده و به منظور آشنایی هرچه بهتر فراگیران ...

در حال برگزاری رایگان
BTGC070_13990801

مقدمه ای بر شکست

این دوره در زمینه " مقدمه ای بر شکست | Introduction to Fracture " بوده و به منظور آشنایی هرچه بهتر فراگیران با مباحث شکست | Fracture و از ...

در حال برگزاری رایگان
BTGC060_13990801

آشنایی با مبحث کیفیت جوش

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با کیفیت جوش | Introduction to Weld Quality " بوده و به منظور آشنایی هرچه بهتر فراگیران با مبحث ...

در حال برگزاری رایگان
BTGC050_13990801

ایمنی و سلامت در تجهیزات تحت فشار

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " ایمنی و سلامت در تجهیزات تحت فشار | Health and Safety in Pressure Equipment " بوده و به منظور آشنایی ...

در حال برگزاری رایگان
BTGC040_13990801

آشنایی با ارزیابی مخازن تحت فشار براساس ASME

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با ارزیابی مخازن تحت فشار | Introduction to Assessment of Pressure Vessels براساس نظامنامه انجمن مهندسان مکانیک امریکا | ...

در حال برگزاری رایگان
BTGC030_13990801

آشنایی با طراحی مخازن تحت فشار براساس ASME

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با طراحی مخازن تحت فشار | Introduction to Design of Pressure Vessels بر اساس نظامنامه انجمن مهندسان مکانیک امریکا ...

در حال برگزاری رایگان
BTGC020_13990801

آشنایی با نظامنامه ASME در زمینه مبدل حرارتی و مخزن تحت فشار

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با نظامنامه انجمن مهندسان مکانیک امریکا | Introduction to ASME Code در زمینه مبدل حرارتی و مخزن تحت فشار ...

در حال برگزاری رایگان
BTGC010_13990801

آشنایی با تجهیزات تحت فشار

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه " آشنایی با تجهیزات تحت فشار | Introduction to Pressure Equipment " بوده و به منظور آشنایی هرچه بهتر فراگیران با ...

در حال برگزاری رایگان
IDCC040_13990801

آشنایی با بازرسی اتصالات پیچی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه " آشنایی با بازرسی اتصالات پیچی | Bolted Joints Inspection " بوده و به منظور آشنایی هرچه بهتر فراگیران با ...

در حال برگزاری رایگان
IDCC030_13990801

آشنایی با طراحی اتصالات پیچی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه " آشنایی با طراحی اتصالات پیچی | Bolted Joints Design " بوده و به منظور آشنایی هرچه بهتر فراگیران با ...