دات نت نیوک
X
GO
در حال برگزاری رایگان
BPEC020 - 13970801

آشنایی با اتصال چسبی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با اتصال چسبی (Adhesive Bonding)" بوده و به منظور آشنایی ...

در حال برگزاری رایگان
BPEC010 - 13970801

مقدمه ای بر فناوری چسب

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "مقدمه ای بر فناوری چسب" بوده و به منظور آشنایی هرچه بهتر فراگیرا...

در حال برگزاری رایگان
ARBC607 - 13970801

مقدمه ای بر تضمین کیفیت در جوشکاری

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "تضمین کیفیت در جوشکاری (Quality Assurance in Welding)" بوده و به...

در حال برگزاری رایگان
PICC140 - 13970801

مقدمه ای بر بازرسی خط لوله

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "بازرسی خط لوله (Pipeline Inspection)" بوده و به منظور آشنایی هرچ...

در حال برگزاری رایگان
AMAC010 - 13970801

آشنایی با مواد مصرفی جوشکاری شرکت آما

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی کلی با مواد مصرفی جوشکاری شرکت آما" بوده و به منظور آشنای...

در حال برگزاری رایگان
RECC100 - 13970801

تکنولوژی و عیوب جوشکاری

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "تکنولوژی و عیوب جوشکاری (Welding Technology and Defects)" بوده و...

در حال برگزاری رایگان
IMGC070 - 13970801

نمادهای جوشکاری (Welding Symbols)

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "نمادهای جوشکاری در نقشه های ساخت" بوده و به منظور آشنایی هرچه به...

در حال برگزاری رایگان
ACEC070 - 13970801

آشنایی با آزمایش غیرمخرب فراصوتی (UT)

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه "آزمایش غیرمخرب آلتراسونیک یا فراصوتی (UT)" بوده و به منظور آشنایی هر...

در حال برگزاری رایگان
ACEC060 - 13970801

آشنایی با آزمایش های غیرمخرب (NDT)

این دوره مشتمل بر مباحثی در زمینه "آزمایش های غیرمخرب (Non-destructive Testing - NDT)" بوده و به منظور ...

در حال برگزاری رایگان
PICC130 - 13970801

مقدمه ای بر بازرسی چشمی (VI)

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "مقدمه ای بر بازرسی چشمی (Visual Inspection - VI)" بوده و به منظو...

در حال برگزاری رایگان
PICC120 - 13970801

مقدمه ای بر آزمون غیرمخرب جریان گردابی (ET)

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "مقدمه ای بر آزمون غیرمخرب الکترومغناطیسی، جریان گردابی یا ادی کارنت (Eddy...

در حال برگزاری رایگان
PICC110 - 13970801

مقدمه ای بر آزمون های غیرمخرب پیشرفته

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "مقدمه ای بر آزمون های غیرمخرب پیشرفته" بوده و به منظور آشنایی هر...