دات نت نیوک
X
GO
آماده ثبت نام رایگان
ACEC300 - 961110

مقدمه ای بر طراحی مهندسی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "مقدمه ای بر طراحی مهندسی (Fundamentals of Engineering Design)" بوده و س...

آماده ثبت نام 24,000تومان
ACEC302 - 961110

خواص مکانیکی مواد

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "خواص مکانیکی مواد (Material Mechanical Properties)" بوده و سعی دارد تا ...

آماده ثبت نام رایگان
RECC010 - 961110

آشنایی با فرایندهای جوشکاری

این دوره مشتمل بر مباحث پایه ای در زمینه "آشنایی با فرایندهای جوشکاری (Introduction to Welding Processes)" بود...

آماده ثبت نام رایگان
ACEC301 - 961110

آشنایی با طراحی جوش

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با طراحی جوش (Introduction to Weld Design)" بوده و سعی دارد تا ب...

آماده ثبت نام 38,000تومان
MHHC010 - 961110

آشنایی با عیوب جوش

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "آشنایی با عیوب جوش (Introduction to Weld Defects)" بوده و به منظور...

آماده ثبت نام 48,000تومان
SHHC040 - 961110

خستگی در سازه جوشی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "خستگی در سازه جوشی براساس نظامنامه D1.1 انجمن جوشکاری امریکا (Fatigue on Wel...

آماده ثبت نام 42,000تومان
ACEC050 - 961110

اقتصاد جوشکاری

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "اقتصاد جوشکاری (Welding Economy)" بوده و به منظور آشنایی هرچه بهتر فراگ...

آماده ثبت نام 38,000تومان
IMGC050 - 961110

طراحی اتصالات جوشکاری شده آلومینیمی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "طراحی اتصالات جوشکاری شده آلومینیمی (Design of Aluminium Welded Joints)"...

آماده ثبت نام 42,000تومان
IMGC040 - 961110

تحلیل مکانیک شکست

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "تحلیل مکانیک شکست (Fracture Mechanics Analysis)" بوده و به منظور آشنایی...

آماده ثبت نام 42,000تومان
IMGC030 - 961110

تحلیل خستگی اتصالات جوشکاری شده

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "تحلیل خستگی اتصالات جوشکاری شده (Fatigue Analysis of Welded Joints)" بو...

آماده ثبت نام 32,000تومان
IMGC020 - 961110

تحلیل استاتیکی اتصالات جوشکاری شده

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "تحلیل استاتیکی اتصالات جوشکاری شده (Static Analysis of Welded Joints)" ...

آماده ثبت نام رایگان
IMGC010 - 961110

روش های تحلیل مهندسی

این دوره مشتمل بر مباحث پایه در زمینه "روش های تحلیل مهندسی (Engineering Analysis Methods)" بوده و به منظور آش...