دات نت نیوک
X
GO

استعلام بازرسی از تجهیزات زمین های بازی...

تاریخ انتشار : 18 آبان1397

شماره نیاز: 11973437000005
نام دستگاه خریدار: اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی 
تاریخ اعتبار نیاز: 1397.08.14
شرح کلی نیاز: بازرسی از تجهیزات زمین های بازی به تعداد 350 مورد - 50 تجهیز مشهد و 300 تجهیز شهر های استان به شرح زیر 
اطلاعات خدمات مورد نیاز:
ردیف  کد خدمت نام خدمت واحد اندازه تعداد / مقدار تاریخ نیاز
 1  ط - 94 - 941 فعالیت های سازمان های 
دارای غضو مربوط به کسب و 
کار، کارفرمایان و 
سازمان های حرفه ای
تجهیز 350 1397.08.14

توضیحات خریدار: شرکت باید دارای گواهی بازرسی از سازمان ملی استاندارد در زمینه بازرسی مربوطه باشد شهرهای (گلبهار - چناران - قوچان - درگز - کلات - سرخس - فرمیان - تربت جام - باخرز - تایبا - خواف - طرقبه)

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمایید.

 

آدرس و تلفن : لرستان, خرم آباد

منبع آگهی : سایت اخبار مناقصه, سایت ملی مناقصات الکترونیکی کشور, پایگاه ملی مناقصات الکترونیکی کشور
 
تصویر آگهی :استعلام, استعلام بازرسی از تجهیزات زمین های بازی...
 
منبع آگهی : سایت پارس نماد داده