دات نت نیوک
X
GO

فراخوان عمومی جوشکاری درز ریل خط آلومینای جاجرم

تاریخ انتشار : 19 مهر1397

 
آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه
مناقصه 6-97-36
1- اداره کل راه آهن شمالشرق (1) (شاهرود) در نظر دارد  نسبت به شناسایی پیمانکار واجد شرایط جهت دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان شماره 6 - 97 - 36 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به نشانی WWW.SETADIRAN.IR به شرح زیر اقدام نماید:
2- مناقصه گران موظفند برای شرکت در مناقصه نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند. لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از فراخوان ارزیابی کیفی تا انتخاب برنده از طریق سایت مذکور انجام می گردد.
3- شرح مختصر موضوع مناقصه: جوشکاری درز ریل خط آلومینای جاجرم اداره کل راه آهن شمالشرق (1)
4- برآورد انجام عملیات موضوع مناقصه: 16.286.472.178 ریال
5- مدت و محل اجرا:  مدت اجرا 6 ماه بوده و محل اجرا مطابق اسناد مناقصه آلومینای جاجرم می باشد
6- مهلت و محلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 97.7.18 با مراجعه به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR یک نسخه از اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند.
7- کلیه اسناد می بایستی علاوه بر تکمیل و بارگذاری در سامانه ستاد به آدرس WWW.SETADIRAN.IR بصورت لاک و مهر شده با قید قبولی امضا متقاضیان شرکت در ارزیابی کیفی ، حداکثر تا ساعت 10 روز پنجشنبه مورخ 97.8.3 به آدرس شاهرود - اداره کل راه آهن شمالشرق (1) - دبیرخانه  اتاق 64 تحویل گردد
پس از ارزیابی کیفی، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز لازم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
فرشاد زادخور - مدیر کل
 
آدرس و تلفن :سمنان
منبع آگهی :جمهوری اخبار مناقصه, سایت ملی مناقصات الکترونیکی کشور, پایگاه ملی مناقصات الکترونیکی کشور
تصویر آگهی :فراخوان عمومی, فراخوان  عمومی جوشکاری درز ریل خط آلومینای جاجرم
 
منبع خبر : سایت پارس نماد داده