دات نت نیوک
X
GO

کتاب کنترل کیفیت در حین ساخت

کتاب کنترل کیفیت در حین ساخت توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
     1-1. مشخصات دستورالعمل جوشکاری (WPS)
     2-1. ثبت کیفیت دستورالعمل (PQR)
     3-1. پذیرش جوشکار
2. مشخصات و پذیرش دستورالعمل های جوشکاری برای مواد فلزی بر اساس استاندارد EN 288
     1-2. کاربرد
     2-2. استانداردهای مرجع
     3-2. تعاریف
          1-3-2. دستورالعمل جوشکاری
          2-3-2. فرایندهای جوشکاری
          3-3-2. دستورالعمل جوشکاری مقدماتی (اولیه)
          4-3-2. مشخصات دستورالعمل جوشکاری
          5-3-2. راهنمای کار
          6-3-2. مشخصات دستورالعمل جوشکاری تایید شده
          7-3-2. ثبت پذیرش دستورالعمل جوشکاری
          8-3-2. تجربه جوشکاری قبلی
          9-3-2. مواد مصرفی جوشکاری تایید شده
          10-3-2. آزمون دستورالعمل جوشکاری
          11-3-2. دستورالعمل جوشکاری استاندارد
          12-3-2. آزمون جوشکاری پیش از تولید
          13-3-2. مواد مصرفی جوشکاری
          14-3-2. متغییرهای جوشکاری
          15-3-2. محدوده پذیرش
          16-3-2. فلز پایه
          17-3-2. قطعه آزمون
          18-3-2. نمونه آزمون
          19-3-2. آزمون
          20-3-2. قطعه همگن
          21-3-2. قطعه غیرهمگن
          22-3-2. اتصال فلزی غیرمشابه
          23-3-2. عیب
          24-3-2. تغییرات متالورژیکی
          25-3-2. سازنده
          26-3-2. جوشکار
          27-3-2. جوشکار دستی
          28-3-2. اپراتور جوشکاری
          29-3-2. ممتحن یا هیات آزمون
          30-3-2. تامین کننده مواد مصرفی
     4-2. مشخصات دستورالعمل های جوشکاری
     5-2. پذیرش دستورالعمل های جوشکاری
          1-5-2. کلیات
          2-5-2. پذیرش با استفاده از تجارب قبلی جوشکاری
          3-5-2. پذیرش با استفاده از مواد مصرفی جوشکاری تایید شده
          4-5-2. پذیرش به وسیله آزمون های دستورالعمل جوشکاری
          5-5-2. پذیرش به وسیله دستورالعمل جوشکاری استاندارد
          6-5-2. پذیرش به وسیله آزمون جوشکاری قبل از تولید
3. مشخصات و پذیرش دستورالعمل های جوشکاری برای مواد فلزی بر اساس استاندارد EN 288
     1-3. کاربرد
     2-3. استانداردهای مرجع
     3-3. تعاریف
     4-3. محتوای تکنیکی مشخصات دستورالعمل جوشکاری (WPS)
          1-4-3. کلیات
          2-4-3. مربوط به سازنده
          3-4-3. مربوط به فلزات پایه
          4-4-3. موارد عمومی برای همه دستورالعمل های جوشکاری
          5-4-3. مخصوص به هر گروه از فرایندهای جوشکاری
4. مشخصات و پذیرش دستورالعمل های جوشکاری برای مواد فلزی بر اساس استاندارد EN 288
     1-4. کاربرد
     2-4. استانداردهای مرجع
     3-4. تعاریف
     4-4. مشخصات دستورالعمل های جوشکاری اولیه (pWPS)
     5-4. آزمون دستورالعمل جوشکاری
     6-4. نمونه آزمون
          1-6-4. کلیات
          2-6-4. شکل و ابعاد نمونه های آزمون
          3-6-4. جوشکاری نمونه های آزمون
     7-4. امتحان و آزمون
          1-7-4. تعداد آزمون
          2-7-4. موقعیت و برش نمونه های آزمون
          3-7-4. آزمون های غیرمخرب
          4-7-4. آزمون های مخرب
          5-7-4. آزمون مجدد
     8-4. محدوده پذیرش
          1-8-4. کلیات
          2-8-4. مربوط به سازنده
          3-8-4. مربوط به مواد
          4-8-4. شرایط عمومی برای تمامی دستورالعمل های جوشکاری
     9-4. ثبت پذیرش دستورالعمل جوشکاری
5. آزمون پذیرش جوشکاران (جوشکاری ذوبی فولادها) بر اساس استاندارد EN 287-1
     1-5. کاربرد
     2-5. استانداردهای مرجع
     3-5. تعاریف
          1-3-5. کلیات
          2-3-5. جوشکار
          3-3-5. ممتحن یا هیات آزمون
          4-3-5. مشخصات فنی دستورالعمل جوشکاری
          5-3-5. محدوده پذیرش
          6-3-5. قطعه آزمون
          7-3-5. نمونه آزمون
          8-3-5. آزمون
     4-5. نمادها و اختصارها
          1-4-5. کلیات
          2-4-5. قطعه آزمون
          3-4-5. مواد مصرفی (شامل لوازم جانبی، گاز محافظ و پوشش الکترودها)
          4-4-5. کلمات کمکی
     5-5. متغییرهای ضروری برای آزمون
          1-5-5. کلیات
          2-5-5. فرایندهای جوشکاری
          3-5-5. انواع اتصالات (لب به لب و سپری)
          4-5-5. گروه مواد
          5-5-5. فلز پرکننده، گاز محافظ و روان ساز
          6-5-5. ابعاد
          7-5-5. وضعیت های جوشکاری
     6-5. محدود پذیرش برای جوشکار
          1-6-5. کلیات
          2-6-5. فرایند جوشکاری
          3-6-5. انواع اتصال
          4-6-5. گروه های مواد
          5-6-5. الکترودهای پوشش دار
          6-6-5. گاز محافظ و سرباره
          7-6-5. ابعاد
          8-6-5. وضعیت جوشکاری
     7-5. امتحان و آزمون
          1-7-5. توصیه ها
          2-7-5. شکل و ابعاد قطعه کار
          3-7-5. شرایط جوشکاری
          4-7-5. روش آزمون
          5-7-5. قطعه کار و قطعه نمونه
               1-5-7-5. کلیات
               2-5-7-5. جوش لب به لب ورق
               3-5-7-5. جوش سپری ورق
               4-5-7-5. جوش لب به لب لوله
               5-5-7-5. جوش سپری لوله
     8-5. شرایط پذیرش قطعات آزمون
     9-5. آزمون مجدد
          1-9-5. کلیات
          2-9-5. نمونه های آزمون اضافی
     10-5. دوره اعتبار
          1-10-5. پذیرش اولیه
          2-10-5. تمدید اعتبار
     11-5. صدور گواهینامه
     12-5. کدگذاری
6. آموزش پذیرش اپراتورهای جوشکاری برای جوشکاری ذوبی و تنظیم کننده (Setter) جوشکاری مقاومتی برای جوشکاری مکانیزه و اتوماتیک مواد فلزی بر اساس استاندارد EN 1418
     1-6. کاربرد
     2-6. استانداردهای مرجع
     3-6. تعاریف
          1-3-6. جوشکاری اتوماتیک
          2-3-6. آزمون کاربرد
          3-3-6. جوشکاری تمام ماشینی
          4-3-6. آزمون جوشکاری پیش از تولید
          5-3-6. آزمون تولید
          6-3-6. آزمون نمونه تولید
          7-3-6. برنامه نویسی
          8-3-6. جوشکاری رباتیک
          9-3-6. برپاسازی
          10-3-6. اپراتور جوشکاری
          11-3-6. تنظیم کننده جوش مقاومتی
          12-3-6. واحد جوشکاری
          13-3-6. عملیات واحد جوشکاری
          14-3-6. ممتحن یا هیات آزمون
     4-6. پذیرش
          1-4-6. کلیات
          2-4-6. متغییرهای ضروری و محدوده پذیرش
          3-4-6. دوره اعتبار
     5-6. تمدید اعتبار
     6-6. صدور گواهینامه
7. شناسایی و ردیابی محصول
8. اسناد بازرسی برای تولیدات فلزی بر اساس استاندارد EN 10204
     1-8. کلیات
          1-1-8. هدف
          2-1-8. تعاریف
     2-8. مدرک بازرسی تنظیم شده بر اساس تست ها و بازرسی انجام شده توسط شخص مجاز از طرف سازنده که ممکن است جزء واحد ساخت باشد.
          1-2-8. گواهینامه تطابق با سفارش
          2-2-8. گزارش آزمون
          3-2-8. گزارش آزمون مشخص
     3-8. مدارک بازرسی تهیه شده طبق آزمون ها و بازرسی انجام شده یا نظارت شده توسط شخص مجاز مستقل از واحد ساخت و انجام شده بر مبنای آزمون های مشخص
          1-3-8. گواهینامه بازرسی
          2-3-8. گزارش بازرسی
     4-8. اسناد بازرسی که می بایست به وسیله پردازنده یا واسطه تهیه شوند
     5-8. تایید اسناد بازرسی
     6-8. خلاصه اسناد
9. مانیتورینگ و ذخیره اطلاعات مربوط به ساخت
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »