دات نت نیوک
X
GO

کتاب کاربردهای فولادهای استحکام بالا

کتاب کاربردهای فولادهای استحکام بالا توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. پل ها
     1-2. فلزات پایه
3. مخازن تحت فشار و بویلرها
     1-3. فلزات پایه
     2-3. انتخاب مواد
     3-3. جوشکاری مخازن تحت فشار
          1-3-3. جنبه های جوش پذیری فولادهای مخازن تحت فشار
4. کشتی
     1-4. فلزات پایه
     2-4. جوشکاری
          1-2-4. جوشکاری فولادهای کربنی استحکام بالا
          2-2-4. جوشکاری فولادهای کم آلیاژ استحکام بالا
5. خطوط لوله صنعتی
     1-5. فلزات پایه
6. خودرو
     1-6. فرایندهای جوشکاری
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »