دات نت نیوک
X
GO

کتاب مهندسی خوردگی در صنايع نفت و گاز

کتاب مهندسی خوردگی در صنایع نفت و گاز تالیف جناب آقای مهندس محمدرضا قصابی منتشر شده و در دسترس کارشناسان، مهندسان، متخصصان و فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد. چاپ اول این کتاب در سال 1395 به چاپ رسیده است

 

فهرست مطالب

فصل 1: مروري بر خوردگي در صنايع نفت و گاز

1-1 مقدمه
2-1 شرايط اقليمی ايران
3-1 تسهيلات سطح الارضی
4-1 عوامل کلي تخريب هاي ناشي از خوردگي
     1-4-1 طراحي، انتخاب مواد و فرایند
     2-4-1 فقدان دستورالعمل هاي لازم
     3-4-1 خطاي انساني
     4-4-1 بازرسی ضعيف
     5-4-1 چيدمان، نصب و هماهنگي ضعيف
     6-4-1 بروز موارد ناخواسته
     7-4-1 ساير موارد

 

فصل 2: انواع خوردگي در صنايع نفت و گاز

1-2 مقدمه
2-2 خوردگي يکنواخت
     1-2-2 روش‌هاي جلوگيري
3-2 حفره دار شدن
     1-3-2 روش هاي جلوگيري
4-2 خوردگي بين دانه اي
     1-4-2 روش هاي جلوگيري
5-2 خوردگي سايشی
     1-5-2 روش هاي جلوگيري
6-2 خوردگي گالوانيک
     1-6-2 روش هاي جلوگيری
7-2 خوردگي توام با تنش
     1-7-2 روش هاي جلوگيري

 

فصل 3: انواع چاه هاي نفت و گاز

1-3 مقدمه
2-3 تفاوت چاه های نفت و گاز
3-3 اسيدي کردن
4-3 تغيير ترکيب شيميايي مخازن نفت و گاز

 

فصل 4: عوامل خوردگي در محيط هاي هيدروكربني

1-4 مقدمه
2-4 تجهيزات سرچاهي
3-4 تجهيزات زير سطحی
4-4 خطوط لوله جريانی
5-4 تجهيزات خاص
6-4 استحکام تسليم
7-4 شرايط ماده
8-4 سختی
9-4 جوشکاری
10-4 عوامل محيطی
     1-10-4 آب
     2-10-4 ترکيب شيميايي آب
          1-2-10-4 مقادير پيشفرض گونه های کربوکسيلی آب همراه
     3-10-4 سولفيد هيدروژن - خوردگي ترش
     4-10-4 دي اکسيدکربن- خوردگي شيرين
     5-10-4 کلريدها
     6-10-4 مقدار کل ذرات جامد حل شده
     7-10-4 بي کربنات ها
     8-10-4 اسيدهای ارگانيک و قدرت يونی محلول
     9-10-4 حداکثر دماي عملياتي
     10-10-4 نسبت گاز به نفت
     11-10-4 نسبت هيدروکربن ها به آب
     12-10-4 نسبت آب (مايع) به گاز
     13-10-4 درصد حجمي آب در نفت يا برش آب
     14-10-4 گوگرد و اکسيژن
     15-10-4 غلظت يون هيدروژن (PH)
     16-10-4 نوع جريان
     17-10-4 خوردگي تحت تاثير اکسيژن
     18-10-4 سرعت ظاهري گاز
     19-10-4 گريد API
     20-10-4 باکتري ها
     21-10-4 ماسه و ذرات جامد
     22-10-4 جيوه
     23-10-4 اثر واکس
     24-10-4 اثر نوع فولاد

 

فصل 5: خوردگي ترش

1-5 مقدمه
2-5 تاول هيدروژني
3-5 تردي هيدروژني
4-5 ترک خوردگي تحت تاثير هيدروژن (HIC)
     1-4-5 فاکتورهاي محيطي موثر بر HIC
     2-4-5 فاکتورهاي موادی موثر بر HIC
     3-4-5 روشهاي جلوگيري يا کنترل HIC
5-5 خوردگي تنشي سولفيدي
6-5 مقايسه HIC و SSC
7-5 ترک خوردن تحت تاثير هيدروژن و تنش (SOHIC/SZC)
     1-7-5 مسائل مطرح در پديده SOHIC

 

فصل 6: ارزيابي مواد براي كاربرد در محيط هاي ترش

1-6 مقدمه
2-6 حساسيت به خوردگی سولفيدی تنشی (SSC)
     1-2-6 استاندارد NACE MR0175 / ISO15156
     2-2-6 استاندارد EFC Publication No.16
     3-2-6 استاندارد NACE MR0103
     4-2-6 نحوه محاسبه فشار جزيي گازهاي اسيدي
3-6 حساسيت به ترک خوردگی تحت تاثير هيدروژن (HIC)
4-6 تست‌های آزمايشگاهی
     1-4-6 آزمايش خوردگی تنشی سولفيدی (SSC)
     2-4-6 آزمايش ترک خوردن تحت تاثير هيدروژن (HIC)
     3-4-6 آزمايش ترک خوردگی تحت تاثير هيدروژن و تنش (SOHIC)
     4-4-6 فرکانس پيشنهادي انجام تست هاي خوردگي

 

فصل 7: خوردگي شيرين

1-7 مقدمه
2-7 سرعت خوردگي بر حسب نسبت H2S - CO2
3-7 محصولات خوردگی
     1-3-7 سيستم های شيرين
     2-3-7 سيستم های ترش
     3-3-7 سيستم های متوسط

 

فصل 8: مدل هاي محاسبه نرخ خوردگی

1-8 مقدمه
2-8 مباني مدل هاي پيش بيني نرخ خوردگي
3-8 صحت و دقت پارامترهاي ورودي
4-8 سطح يا شدت خوردگي
     1-4-8 مرحله اول: مطالعات امکان سنجي يا مفهومي
     2-4-8 مرحله دوم: طراحی تفصيلی
5-8 احتمال خوردگي
6-8 مدل نيمه تجربی
     1-6-8 محاسبه نرخ خوردگي نهايي
     2-6-8 اثر گلايکول
     3-6-8 اثر پوسته هاي خوردگي محافظ
     4-6-8 اثر آب همراه
     5-6-8 اثر ممانعت‌کننده
     6-6-8 اثر فرایند ميعان
     7-6-8 اثر اسيديته آب همراه
     8-6-8 اثر سولفيد هيدروژن
7-8 مدل نيمه تجربی
     1-7-8 تاثير دما بر تشکيل رسوب (محصولات خوردگی)
     2-7-8 معادله تصحيح شده
     3-7-8 تاثيرات رفتار بازدارندگی خوردگی و گلايکول
8-8 مدل Cassandra
9-8 مدل Hydrocor
10-8 مدل Corplus
11-8 مدل KSC
12-8 مدل Multicorp
13-8 مدل ECE
14-8 مدل Predict
15-8 مدل Corpos
16-8 مدل Corprog
17-8 مدل SweetCor
18-8 مدل دانشگاه Tulsa
19-8 مدل OLI
20-8 مدل دانشگاه ULL
21-8 مدل Norsok
22-8 مدل CorPosTM
     1-22-8 شبيه سازي جريان هاي چند فازی
     2-22-8 شبيه سازي فاز آبی
     3-22-8 PH و ترکيب شيميايي آب
     4-22-8 شبيه سازي خوردگي نقطه اي
23-8 مدل سوکراتز
24-8 تعيين اضافه ضخامت مربوط به جبران خوردگي

 

فصل 9: تكنيك هاي كنترل خوردگی

9-1 مقدمه
9-2 استفاده از آلياژهاي مقاوم به خوردگي 
9-3 تزريق بازدارنده هاي خوردگي 
9-4 توپکراني
9-5 روش تثبيت PH
     9-5-1 جنبه هاي تئوري حفاظت و کنترل روش تثبيت PH
     9-5-2 فاکتورهاي کليدي محافظت به روش تثبيت PH در سيستم هاي شيرين
     9-5-3 فاکتورهاي کليدي محافظت به روش تثبيت PH در سيستم هاي ترش

 

فصل 10: انتخاب آلياژهاي مقاوم به خوردگي

10-1 مقدمه
10-2 مراحل ارزيابی فولادهای مقاوم به خوردگی
     10-2-1 مرحله اول: ارزيابي مقاومت به خوردگي عمومي
     10-2-2 مرحله دوم: ارزيابي مقاومت به ترک خوردگي تنشی (SCC)
     10-2-3 مرحله سوم: ارزيابي مقاومت به خورگی حفره ای
     10-2-4 مرحله چهارم: ارزيابي مقاومت به ترک هاي تنشي سولفيدي SSC
     10-2-5 مطالعات موردی
          10-2-5-1 شیرین سازی نفت قبل از نمک زدایی
          10-2-5-2 شیرین سازی نفت بعد از نمک زدایی

 

فصل 11: ممانعت كننده هاي مورد استفاده در صنايع نفت و گاز

11-1- مقدمه
11-2 دسته بندي ممانعت کننده ها
11-3 انواع رويين کننده ها
11-4 بررسي ميزان بازده مواد بازدارنده خوردگي
11-5 روش هاي تزريق مواد بازدارنده
     11-5-1 عدم تزريق
     11-5-2 روش ناپيوسته يا منقطع
     11-5-3 تزريق دوره‌اي
     11-5-4 روش پيوسته
     11-5-5 روش فشاري
11-6 راندمان بازدارندگي
11-7 کاربرد بازدارنده هاي خوردگي در چاه هاي نفت و گاز
11-8 بازدارنده هاي محيط هاي آبي
11-9 کاربرد بازدارنده ها
     11-9-1 خوردگي در سيستم بالاسري برج تقطير
     11-9-2 روش هاي جلوگيري از خوردگي در سيستم هاي بالاسري
     11-9-3 نمک زدايي از نفت خام
     11-9-4 خنثي سازي
     11-9-5 بازدارنده هاي تشکيل دهنده فيلم

 

فصل 12: پايش خوردگي

12-1 مقدمه
12-2 نقش پايش خوردگي
12-3 تفاوت مفاهيم بازرسي خوردگي و پايش خوردگي
12-4 نقش پايش خوردگي در نظام مديريت يکپارچه
12-5 انتخاب بهترين روش پايش خوردگي
12-6 روش ها و فنون پايش خوردگی
     12-6-1 کوپن هاي خوردگي (روش نفوذي)
          12-6-1-1 مزايا
          12-6-1-2 محدوديت ها و معايب
     12-6-2 پراب مقاومت الکتريکي (روش نفوذي)
          12-6-2-1 مزايا
          12-6-2-2 محدوديت ها و معايب
     12-6-3 پراب های مقاومت القايي (نفوذي)
          12-6-3-1 مزايا
          12-6-3-2 محدوديت ها و معايب
     12-6-4 پراب های مقاومت پلاريزاسيون خطي (روش نفوذي)
          12-6-4-1 مزايا
          12-6-4-2 محدوديت ها و معايب
          12-6-4-3 کاربردهاي اصلي
          12-6-4-4 مقايسه روش هاي ER و LPR
          12-6-5 روش نويز الکتروشيميايي (روش نفوذي)
               12-6-5-1 مزايا
               12-6-5-2 محدوديت ها و معايب
          12-6-6 پايش هيدروژن (روش نفوذي و غيرنفوذي)
               12-6-6-1 مزايا
               12-6-6-2 محدوديت ها و معايب
          12-6-7 روش پايش pH يا ترکيب شيميايي آب (روش نفوذي و غيرنفوذي)
               12-6-7-1 مزايا
               12-6-7-2 محدوديت ها و معايب
12-7 استقرار برنامه پايش خوردگي

 

فصل 13: اصول انتخاب مواد در صنعت نفت و گاز

13-1 مقدمه
13-2 روش کار
     13-2-1 مرحله اول
     13-2-2 مرحله دوم
     13-2-3 مرحله سوم
     13-2-4 مرحله چهارم
     13-2-5 مرحله پنجم
     13-2-6 مرحله ششم
13-3 نقشه هاي انتخاب مواد

 

فصل 14: انتخاب مواد در كارخانه هاي توليد، جمع آوري و فراورش نفت و گاز

14-1 مقدمه
14-2 تعريف پارامترهای خوردگی
     14-2-1 دمای نقطه شبنم
     14-2-2 فوگاسيته
     14-2-3 هيدروکربن
     14-2-4 کسر مولی
     14-2-5 نفت
     14-2-6 نرخ خوردگی پيش بينی شده
     14-2-7 مخزن
     14-2-8 نرخ خوردگی باقي مانده
     14-2-9 وزن مخصوص
     14-2-10 فاکتورهای تبديل
     14-2-11 تر شدن سطوح با آب
     14-2-12 سيستم های مايع و چند فازی
     14-2-13 سيستم های گازی و گاز همراه با ميعانات
14-3 پارامترهای خوردگی
     14-3-1 دما
     14-3-2 فشار
     14-3-3 برش آب
14-4 انواع سيالات
14-5 کارخانه های جمع آوری و فراورش گاز
14-6 کارخانه های جمع آوری نفت و گاز
14-7 کارخانه های فراورش نفت
14-8 کارخانه ‌های فراورش گاز
14-9 مواد فلزی
14-10 روش های کنترل خوردگی
14-11 کلاس خورندگی سيستم هاي فرایندي مختلف
     14-11-1 سيستم هاي چند فازي و هيدروکربن هاي مايع (سيستم فرایندي نوع I.L.)
     14-11-2 سيستم گازي همراه با ميعانات گازي (سيستم فرایندي نوع I.G.)
     14-11-3 گلايکول
     14-11-4 آمين
          14-11-4-1 غلظت محلول آمين
          14-11-4-2 بارگيری گاز اسيدی
     14-11-5 انواع آب‌ها
          14-11-5-1 خوردگی در آب های شيرين
14-12 کارخانه های جمع آوری نفت و گاز
     14-12-1 موارد عمومی
     14-12-2 خطوط لوله جريانی نفت و خطوط چندفازی
     14-12-3 خطوط لوله جريانی گاز
     14-12-4 خط لوله جرياني آب همراه
     14-12-5 تفکيک گر سرچاهی
     14-12-6 خط لوله گلايکول
     14-12-7 چند راهه ها
     14-12-8 پيچ ها
14-13 کارخانه های فراورش نفت
     14-13-1- موارد عمومي
     14-13-2 خطوط چند فازی بين چند راهه و تفکيک گر
     14-13-3 مبدل هاي حرارتي
     14-13-4 کولرهاي هوايی
     14-13-5 تفکيک گرها (يک، دو و سه فازي)
     14-13-6 خطوط نفت مابين تفکيک‌گرها
     14-13-7 خطوط جمع آوری گاز
     14-13-8 خطوط آب همراه
     14-13-9 تثبيت کننده
     14-13-10 خطوط جريانی نفت
     14-13-11 خطوط نفت
14-14 کارخانه های فراورش گاز
     14-14-1 موارد عمومی
     14-14-2 خطوط گاز اشباع از آب
     14-14-3 کارخانه های تفکيک (جداسازی)
     14-14-4 خطوط لوله جريانی آب همراه
     14-14-5 خطوط ميعانات گازی
     14-14-6 پيش‌گرمکن های گاز مرطوب
     14-14-7 برج های نم‌زدايي
     14-14-8 خطوط گاز خشک
     14-14-9 خطوط جمع آوری گاز بعد از افت فشار
14-15 شيرها
     14-15-1 علامت مشخصه
     14-15-2 قطعات شير
     14-15-3 مواد پيشنهادی
14-16 پمپ
     14-16-1 علامت مشخصه
     14-16-2 قطعات پمپ
14-17 سرويس های جانبی (غيرهيدروکربنی)
14-18 قوانين سرانگشتي در انتخاب مواد
     14-18-1 تاسيسات پايين دستی
     14-18-2 تاسيسات بالا دستی
14-19 انتخاب مواد در دماي پايين
     14-19-1 تعيين حداقل دماي طراحي
14-20 استفاده از تاسيسات قديمی در طراحی تاسيسات جديد

 

فصل 15: خوردگي در محيط هاي هيدروكربني در دماي بالا

15-1 مقدمه
15-2 اکسيداسيون
15-3 سولفيداسيون
15-4 کربوره شدن
15-5 دکربوره شدن
15-6 نيتروره شدن
15-7 خسارت های هيدروژني دماي بالا

 

فصل 16: مكانيزم هاي خوردگي عمومي در صنعت پالايش

16-1 خوردگي ناشي از آمين
     16-1-1 شرح خسارت
     16-1-2 آلياژهاي مستعد به خوردگي
     16-1-3 عوامل موثر در خوردگي
     16-1-4 تجهيزات و واحدهای مستعد به خوردگي
     16-1-5 ظاهر يا مورفولوژي خسارت
     16-1-6 روش هاي پيشگيری يا کاهش خسارت
     16-1-7 روش هاي بازرسي و پايش
16-2 خوردگي ناشي از بي‌سولفيد آمونيوم
     16-2-1 شرح خسارت
     16-2-2 آلياژهاي مستعد به خوردگی
     16-2-3 عوامل موثر در بروز خوردگي
     16-2-4 تجهيزات و واحدهاي مستعد به خوردگي
          16-2-4-1 واحدهاي هيدروپروسسينگ
          16-2-4-2 واحدهاي FCC
          16-2-4-3 برج عريان ساز آب ترش
          16-2-4-4 واحدهاي آمين
          16-2-4-5 دستگاه هاي Delayed Coker
     16-2-5 ظاهر يا مورفولوژي خسارت
     16-2-6 روش هاي پيشگيری يا کاهش خسارت
16-3 خوردگي کلريد آمونيوم
     16-3-1 شرح خسارت
     16-3-2 آلياژهاي مستعد به خوردگی
     16-3-3 عوامل موثر در بروز خوردگی
     16-3-4 تجهيزات و واحدهاي مستعد به خوردگی
          16-3-4-1 برج هاي بالاسري نفت خام
          16-3-4-2 واحد هيدروپروسسينگ
          16-3-4-3 واحد تبديل کاتاليستي
     16-3-5 ظاهر يا مورفولوژي خسارت
     16-3-6 روش هاي پيشگيری يا کاهش خسارت
          16-3-6-1 روش پيش گيري در واحد نفت خام
          16-3-6-2 روش پيش گيري در واحد هيدروپروسسينگ
          16-3-6-3 روش پيش گيري در واحد تبديل کاتاليستي
     16-3-7 روش هاي بازرسي و پايش
16-4 خوردگي ناشي از اسيدکلريدريک
     16-4-1 شرح خسارت
     16-4-2 آلياژهاي مستعد
     16-4-3 عوامل موثر در بروز خوردگی
     16-4-4 تجهيزات و واحدهاي مستعد به خوردگی
          16-4-4-1 واحد نفت خام
          16-4-4-2 واحدهاي هيدروپروسسينگ
          16-4-4-3 واحدهاي تبديل کاتاليستي
     16-4-5 ظاهر يا مورفولوژي خسارت
     16-4-6 روش هاي پيش‌گيري يا کاهش خسارت
          16-4-6-1 واحد نفت خام
          16-4-6-2 واحدهاي هيدروپروسسينگ
          16-4-6-3 واحدهاي تبديل کاتاليستي
     16-4-7 روش بازرسي و پايش
16-5 خوردگي H2/H2S در دمای بالا
     16-5-1 شرح خسارت
     16-5-2 آلياژهاي مستعد
     16-5-3 عوامل موثر در بروز خوردگی
     16-5-4 تجهيزات و واحدهاي مستعد به خوردگی
     16-5-5 ظاهر و مورفولوژی خسارت
     16-5-6 روش های پيشگيری و يا کاهش خسارت
     16-5-7 روش های بازرسی و پايش    
16-6 خوردگی اسيد فلوريدريک
     16-6-1 شرح خسارت
     16-6-2 آلياژهای مستعد
     16-6-3 عوامل موثر در بروز خوردگی
     16-6-4 تجهيزات و واحدهای مستعد به خوردگی
     16-6-5 ظاهر يا مورفولوژی خسارت
     16-6-6 روش های پيشگيری و يا کاهش خسارت
     16-6-7 روش های بازرسی و پايش خوردگی
16-7 خوردگی ناشی از اسيد نفتنيک
     16-7-1 شرح خسارت
     16-7-2 آلياژهای مستعد
     16-7-3 عوامل موثر در بروز خوردگی
     16-7-4 تجهيزات و واحدهای مستعد به خوردگی
     16-7-5 ظاهر يا مورفولوژی خسارت
     16-7-6 روش های پيشگيری و يا کاهش خسارت
     16-7-7 روش های بازرسی و پايش خوردگی
     16-7-8 مکانيزم های مرتبط با خوردگی
16-8 خوردگی ناشی از فنل (اسيدکربونيک)
     16-8-1 شرح خسارت
     16-8-2 آلياژهای مستعد
     16-8-3 عوامل موثر در بروز خوردگی
     16-8-4 تجهيزات و واحدهای مستعد به خوردگی
     16-8-5 ظاهر يا مورفولوژی خسارت
     16-8-6 روش های پيشگيری و يا کاهش خسارت
     16-8-7 روش های بازرسی و پايش
16-9 خوردگی ناشی از اسيد فسفريک
     16-9-1 شرح خسارت
     16-9-2 آلياژهای مستعد
     16-9-3 عوامل موثر در بروز خوردگی
     16-9-4 تجهيزات و واحدهای مستعد به خوردگی
     16-9-5 ظاهر يا مورفولوژی خسارت
     16-9-6 روش های پيشگيری و يا کاهش خسارت
     16-9-7 روش های بازرسی و پايش
16-10 خوردگی ناشی از آب های ترش (آب های اسيدی)
     16-10-1 شرح خسارت
     16-10-2 آلياژهای مستعد
     16-10-3 عوامل موثر در بروز خوردگی
     16-10-4 تجهيزات و واحدهای مستعد به خوردگی
     16-10-5 ظاهر يا مورفولوژی خسارت
     16-10-6 روش های پيشگيری و يا کاهش خسارت
     16-10-7 روش های بازرسی و پايش خوردگی
16-11 خوردگی ناشی از اسيد سولفوريک
     16-11-1 شرح خسارت
     16-11-2 آلياژهای مستعد
     16-11-3 عوامل موثر در بروز خوردگی
     16-11-4 تجهيزات و واحدهای مستعد به خوردگی
     16-11-5 ظاهر يا مورفولوژی خسارت
     16-11-6 روش های پيشگيری و يا کاهش خسارت
     16-11-7 روش های بازرسی و پايش

 

فصل 17: مكانيزم هاي تخريب و محل بروز آنها در واحدهاي پالايشگاهي

17-1 مقدمه
17-2 مکانيزم هاي تخريب و محل بروز آنها در واحد تقطير نفت خام
17-3 مکانيزم هاي تخريب و محل بروز آنها در واحدهاي تصفيه هيدروژني
17-4 مکانيزم هاي تخريب و محل بروز آنها در واحد تبديل کاتاليستي با بستر ثابت
17-5 مکانيزم هاي تخريب و محل بروز آنها در واحد شکستن (کراکينگ) کاتاليستي با بستر سيال (FCC)
17-6 مکانيزم هاي تخريب و محل بروز آنها در واحد تبديل کاتاليستي مداوم CCR
17-7 مکانيزم هاي تخريب و محل بروز آنها در واحد بازيابي فراورده هاي سبک خروجي از واحد FCC
17-8 مکانيزم هاي تخريب و محل بروز آنها در واحد پيوند مولکولي با کاتاليزور اسيد سولفوريک
17-9 مکانيزم هاي تخريب و محل بروز آنها در واحد پيوند مولکولي با کاتاليزور اسيد فلوريدريک
17-10 مکانيزم هاي تخريب و محل بروز آنها در واحد ايزومريزاسيون بوتان
17-11 مکانيزم هاي ت