دات نت نیوک
X
GO

کتاب مقدمه ای بر مکانیک شکست در جوشکاری

کتاب مقدمه ای بر مکانیک شکست در جوشکاری توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
     1-1. عواملی که موجب زوال قطعات مهندسی می گردند
     2-1. مقدمه ای بر شکست
     3-1. انواع شکست در فلزات
2. استحکام چسبندگی تئوری
3. تجمع نواقص در جامدات
     1-3. ماهیت اماری شکست
     2-3. اثر اندازه ماهیت اماری شکست
     3-3. آثار شیار
          1-3-3. تمرکز تنش
          2-3-3. توزیع تنش سه محوری در نوک شیار
          3-3-3. استحکام بخشی ناشی از شیار
          4-3-3. ایجاد شیب های تند کرنش
     4-3. تاثیر فشار هیدروستاتیک زیاد بر شکست
4. مفهوم منحنی شکست
5. فرایند شکست
     1-5. انرژی شکست
     2-5. بافت و ظاهر ماکروسکوپی شکست
     3-5. مکانیزم های میکروسکوپی شکست در فلزات
          1-3-5. به هم پیوستن ریزحفره ها
          2-3-5. تورق
          3-3-5. شکست مرزدانه ای
     4-5. شکست تک کریستال ها
6. مکانیک شکست
     1-6. نظریه تمرکز تنش
     2-6. نظریه ترک گریفیث
     3-6. تحلیل آهنگ آزاد شدن انرژی
     4-6. آنالیز تنش ترک ها
          1-4-6. ضریب اصلاح
     5-6. ارتباط میان اهنگ انرژی و میدان تنش
     6-6. محاسبه اندازه میدان پلاستیک نوک ترک و اصلاحات مربوط به پلاستیسیته
          1-6-6. الگوی نوار پلاستیک داگدال
     7-6. تبدیل نوع شکست: تنش صفحه ای به کرنش صفحه ای
     8-6. شکست نرم
7. آزمون چقرمگی شکست
     1-7. آزمون چقرمگی شکست در حالت کرنش صفحه ای
     2-7. آزمون چقرمگی شکست در حالت تنش صفحه ای
8. تعیین چقرمگی شکست
     1-8. روش اندازه گیری تغییرمکان دهانه ترک (COD)
     2-8. تعیین چقرمگی شکست و تحلیل الاستیک - پلاستیک با انتگرال J
          1-2-8. تعیین JIC
9. ارتباط انرژی ضربه - چقرمگی شکست
10. جنبه های ریزساختاری چقرمگی شکست
     1-10. اصول کلی
     2-10. مروری بر مکانیزم های افزایش چقرمگی
11. چقرمگی شکست آلیاژهای مهندسی
12. فلسفه طراحی
13. مروری بر خستگی فلزات
     1-13. خستگی در سیکل های زیاد (خستگی تحت تنش تناوبی کنترل شده)
     2-13. خستگی در سیکل های کم
14. مروری کوتاه بر خزش جامدات
پیوست 1
پیوست 1
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »