دات نت نیوک
X
GO

کتاب مقدمه ای بر فرایندهای جوشکاری

کتاب مقدمه ای بر فرایندهای جوشکاری توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. تاریخچه جوشکاری
     1-2. تاریخچه جوشکاری اکسی استیلن
     2-2. تاریخچه جوشکاری قوسی
     3-2. تاریخچه جوشکاری مقاومتی
     4-2. مروری بر تاریخچه فناوری جوشکاری
3. تعریف فرایند جوشکاری
4. ساختار منطقه جوش
5. فرایندهای جوشکاری
     1-5. فرایندهای جوشکاری فاز جامد
          1-1-5. جوشکاری فاز جامد سرد
               1-1-1-5. جوشکاری انفجاری
               2-1-1-5. جوشکاری سرد
               3-1-1-5. جوشکاری فراصوتی
               4-1-1-5. اتصال یا جوش غلتکی (سرد)
          2-1-5. جوشکاری فاز جامد گرم
               1-2-1-5. جوشکاری غلتکی، جوشکاری نوردی (گرم)
               2-2-1-5. جوشکاری اصطکاکی
               3-2-1-5. جوشکاری اصطکاکی تلاطمی
               4-2-1-5. جوشکاری نفوذی
               5-2-1-5. جوشکاری پتکه ای، جوشکاری آهنگری
               6-2-1-5. جوشکاری گازی فشاری - جوشکاری شعله ای لب به لب
     2-5. فرایندهای جوشکاری ذوبی
          1-2-5. جوشکاری گازی
               1-1-2-5. جوشکاری اکسی استیلن، جوشکاری کاربیدی
               2-1-2-5. جوشکاری هیدروژنی، جوشکاری اکسی هیدروژن
               3-1-2-5. جوشکاری هوا استیلن
               4-1-2-5. جوشکاری هوا پروپان
     2-2-5. جوشکاری ترمیت
     3-2-5. جوشکاری سرباره الکتریکی
     4-2-5. جوشکاری با پرتوی الکترونی
     5-2-5. جوشکاری با اشعه لیزر، جوشکاری لیزری
     6-2-5. جوشکاری مقاومتی
          1-6-2-5. جوشکاری نقطه ای
          2-6-2-5. جوشکاری مقاومتی لب به لب
          3-6-2-5. جوشکاری درز مقاومتی
          4-6-2-5. جوشکاری پیش طرحی، جوشکاری دکمه ای، جوشکاری برجسته
          5-6-2-5. جوشکاری مقاومتی با فرکانس بالا
          6-6-2-5. جوشکاری القایی
          7-6-2-5. جوشکاری جرقه ای لب به لب
          8-6-2-5. جوشکاری جرقه ای
     3-5. فرایندهای جوشکاری ذوبی توسط قوس الکتریکی
          1-3-5. فرایندهای جوشکاری قوسی بدون سیستم های محافظ
               1-1-3-5. جوشکاری قوسی لخت
               2-1-3-5. جوشکاری ضربه ای، جوشکاری لحظه ای
               3-1-3-5. جوشکاری زائده ای
          2-3-5. فرایندهای جوشکاری قوسی با حفاظت گازی
               1-2-3-5. جوشکاری قوس کربنی، جوشکاری قوس ذغالی
               2-2-3-5. جوشکاری قوس تنگستن با پوشش گاز محافظ
               3-2-3-5. جوشکاری قوسی فلزی با حفاظت گاز
               4-2-3-5. جوشکاری هیدروزن اتمی
               5-2-3-5. جوشکاری قوس پلاسما
               6-2-3-5. جوشکاری گاز الکتریکی
               7-2-3-5. جوشکاری زائده ای با حفاظت گازی
          3-3-5. فرایندهای جوشکاری قوسی با محافظت سرباره
               1-3-3-5. جوشکاری قوس الکترود روپوش دار
               2-3-3-5. جوشکاری قوسی با الکترود دستی
               3-3-3-5. جوشکاری قوسی با الکترود مغزدار
               4-3-3-5. جوشکاری قوس - زیرپودری
               5-3-3-5. جوشکاری ثقلی
          4-3-5. سایر فرایندهای جوشکاری قوسی
               1-4-3-5. جوشکاری قوس نواری، جوشکاری قوس درزی
               2-4-3-5. جوشکاری قوسی نقطه ای
               3-4-3-5. جوشکاری تعمیری
     1-6. طبقه بندی بر اساس عامل انتقال انرژی از منابع خارجی
     2-6. کردار برگ و شاخه فرایندهای جوشکاری
     3-6. طبقه بندی فرایندهای جوشکاری بر اساس استاندارد AWS
          1-3-6. طبقه بندی فرایندهای جوشکاری ذوبی
          2-3-6. طبقه بندی فرایندهای جوشکاری حالت جامد
7. کاربردهای صنعتی
     1-7. جوشکاری سازه
     2-7. خطوط لوله، مخازن تحت فشار، بویلرها و مخازن ذخیره
     3-7. کشتی سازی
     4-7. صنایع هوافضا و هواپیمایی
     5-7. صنایع اتومبیل و ریلی
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »