دات نت نیوک
X
GO

کتاب مقدمه ای بر سایش

کتاب مقدمه ای بر سایش توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. سایش و اصطکاک
     1-2. مکانیزم و فرایندهای سایش
          1-1-2. سایش خراشان
          2-1-2. سایش ساینده
          3-1-2. سایش حفره ای
          4-1-2. سایش چسبان
          5-1-2. سایش خستگی
          6-1-2. سایش نوسانی
          7-1-2. سایش ضربه ای
          8-1-2. سایش ورقه ای
               1-8-1-2. تشکیل ترک و ذره سایشی ورقه ای
               2-8-1-2. اثر خواص مکانیکی براندازه و شکل ذرات سایش ورقه ای
               3-8-1-2. معادله سایش ورقه ای شدن
          9-1-2. سایش تریبوشیمی
          10-1-2. سایش حرارتی
          11-1-2. سایش دینامیکی
     2-2. منحنی مشخصه سایش
     3-2. روانکارها و روانکاری
     4-2. رابطه بین سایش و اصطکاک
     5-2. روش های اندازه گیری سایش و اصطکاک
          1-5-2. خلاصه ای از روش اندازه گیری پین روی دیسک
          2-5-2. خلاصه ای از روش آزمایش پین روی رینگ
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »