دات نت نیوک
X
GO

کتاب مقدمه ای بر خوردگی فلزات

کتاب مقدمه ای بر خوردگی فلزات توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. تعریف خوردگی
2. انواع خوردگی
     1-2. خوردگی گالوانیک
          1-1-2. سری پتانسیل الکتروشیمیایی
          2-1-2. تاثیر عوامل داخلی
          3-1-2. تاثیر عوامل خارجی
          4-1-2. روش های مقابله با خوردگی گالوانیک
     2-2. خوردگی شیاری
          1-2-2. عوامل داخلی و خارجی
          2-2-2. مکانیزم خوردگی شیاری
          3-2-2. مقابله با خوردگی شیاری
     3-2. خوردگی حفره ای
          1-3-2. شکل حفره و رشد آن
          2-3-2. ارزیابی خوردگی حفره ای
          3-3-2. مکانیزم خوردگی حفره ای
          4-3-2. عوامل موثر بر خوردگی حفره ای
          5-3-2. مقابله با خوردگی حفره ای
     4-2. خوردگی مرزدانه ای
     5-2. جدایش انتخابی
     6-2. خوردگی سایشی
     7-2. خوردگی فرسایشی
     8-2. ترک دار شدن در اثر خوردگی توام با تنش (SCC)
          1-8-2. تاثیرات متالورژیکی
          2-8-2. تاثیرات الکتروشیمیایی
          3-8-2. مکانیزم های خوردگی تنشی
          4-8-2. جلوگیری از خوردگی تنشی
          5-8-2. جداول چند محیطی
     9-2. خوردگی خستگی
          1-9-2. مکانیرم های خوردگی خستگی
          2-9-2. روش جلوگیری از خوردگی خستگی
          3-9-2. مقایسه خوردگی خستگی با ترک برداری ناشی از تنش
     10-2. خوردگی زیررسوبی
     11-2. خوردگی در حالت عدم کارکرد
     12-2. خوردگی توسط اسید چگال شده
     13-2. خوردگی بیوشیمیایی
     14-2. خوردگی در دمای بالا
3. تئوری های خوردگی
4. روش های جلوگیری از خوردگی
     1-4. انتخاب مواد
     2-4. طراحی مناسب
     3-4. استفاده از بازدارنده
     4-4. حفاظت کاتدی
     5-4. حفاظت آندی
     6-4. پوشش ها
5. راه های ارزیابی خوردگی
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »