دات نت نیوک
X
GO

کتاب مرجع کامل متالورژی جوشکاری

کتاب مرجع کامل متالورژی جوشکاری تالیف سیندو کو (Sindo Kou) ترجمه جناب آقای مهندس امیر خاکزاد منتشر شده و در دسترس مهندسان متالورژی، متخصصان جوشکاری و سایر علاقمندان به این مبحث قرار دارد. این کتاب در 500 نسخه  توسط نشر طراح در سال 1393 به چاپ رسیده است.

 

فهرست مطالب 

بخش اول: مقدمه

فصل اول: فرایند جوشکاری ذوبی

1-1. دورنما
2-1. جوشکاری استیلنی
3-1. جوشکاری قوسی با الکترود روکش دار
4-1. جوشکاری قوسی با الکترود تنگستنی و گاز محافظ
5-1. جوشکاری پلاسما
6-1. جوشکاری قوسی با گاز محافظ
7-1. جوشکاری قوسی با هسته دیرگداز
8-1. جوشکاری قوسی زیرپودری
9-1. جوشکاری سرباره ای
10-1. جوشکاری با پرتوی الکترونی
11-1. جوشکاری با پرتوی لیزری
منابع
اطلاعات بیشتر
مسائل

 

فصل دوم: جریان حرارت در جوشکاری

1-2. منبع حرارت
2-2. آنالیز جریان حرارت در جوشکاری
3-2. تاثیر پارامترهای جوشکاری
4-2. شبیه ساز حرارتی جوش
منابع
اطلاعات بیشتر
مسائل

 

فصل سوم: واکنش های شیمیایی در جوشکاری

1-3. نمایی از بحث
2-3. واکنش گاز - فلز
3-3. واکنش های سرباره - فلز
منابع
اطلاعات بیشتر
مسائل

 

فصل چهارم: جریان سیال و تبخیر فلز در جوشکاری

1-4. جریان سیال در قوس ها
2-4. جریان سیال در حوضچه های مذاب
3-4. تبخیر فلز
4-4. روش GTAW با دیرگداز فعال
منابع
اطلاعات بیشتر
مسائل

 

فصل پنجم: تنش های پسماند، اعوجاج و خستگی

1-5. تنش های پسماند
2-5. اعوجاج
3-5. خستگی
4-5. مطالعات وضعیتی
منابع
اطلاعات بیشتر
مسائل

 

بخش دوم: منطقه ذوب

فصل ششم: مفاهیم اصلی انجماد

1-6. توزیع مجدد ماده حل شده در حین انجماد
2-6. روش های انجماد و فوق سرمایش ترکیبی
3-6. ریزجدایش و توزیع غیریکنواخت عناصر آلیاژی
4-6. تاثیر سرعت سرد شدن
5-6. مسیر انجماد
منابع
اطلاعات بیشتر
مسائل

 

فصل هفتم: انجماد فلز جوش، ساختار بلوری

1-7. رشد هم بافته (اپی تکسیال) در مرز ذوب
2-7. رشد غیرهم بافته (غیر اپی تکسیال) در مرز ذوب
3-7. رشد رقابتی در کل منطقه ذوب
4-7. تاثیر پارامترهای جوشکاری بر ساختار کریستالی
5-7. مکانیزم های جوانه زنی فلز جوش
6-7. کنترل ساختار کریستالی
منابع
اطلاعات بیشتر
مسائل

 

فصل هشتم: انجماد فلز جوش، ریزساختار درون کریستال ها

1-8. شیوه های انجماد
2-8. اندازه دندریتی و سلولی
3-8. تاثیر پارامترهای جوشکاری
4-8. اصلاح ریزساختار درون کریستال ها
منابع
اطلاعات بیشتر
مسائل

 

فصل نهم: استحاله فازی پس از انجماد

1-9. استحاله فازی فریت به آستنیت در جوش هایی از فولاد زنگ نزن آستنیتی
2-9. استحاله آستنیت به فریت در جوش های فولادی کم کربن، کم آلیاژ
منابع
ا