دات نت نیوک
X
GO

کتاب مبانی مقاومت مصالح در جوشکاری

کتاب مبانی مقاومت مصالح در جوشکاری توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مفهوم تنش و کرنش
     1-1. تشریج تنش در یک نقطه
     2-1. معادلات تبدیل تنش
          1-2-1. کلیات
          2-2-1. روابطی جهت تبدیل تنش های صفحه ای
          3-2-1. تنش های اصلی
          4-2-1. تنش های برشی حداکثر
          5-2-1. تنش های اصلی در سه بعد
     3-1. دایره تنش مور
          1-3-1. رسم دایره تنش مور
          2-3-1. قرارداد علامت در دایره تنش مور
          3-3-1. دایره تنش مور برای حالت عمومی تنش
     4-1. تمرکز تنش
     5-1. تشریح کرنش در یک نقطه
          1-5-1. مفهوم کرنش و انواع آن
          2-5-1. کرنش صفحه ای (دو بعدی) برای جا به جایی های کوچک
          3-5-1. تانسور کرنش
          4-5-1. کرنش های حرارتی
     6-1. معادله های تبدیل کرنش
     7-1. مولفه های هیدروستاتیک و دویاتوریک تنش
2. رفتار الاستیک و پلاستیک
     1-2. مقایسه رفتار نرم و ترد
     2-2. تغییرشکل فلزات نرم در کشش
     3-2. نمودار تنش - کرنش در هنگام باربرداری و بارگذاری مجدد
     4-2. نمودارهای تنش - کرنش ایده آل
3. روابط تنش و کرنش در حالت الاستیک
     1-3. ضریب پواسون
     2-3. قانون تعمیم داده شده هوک
     3-3. قانون هوک برای تنش ها و کرنش های برشی
     4-3. محاسبه تنش ها از روی کرنش های الاستیک
     5-3. انرژی کرنشی الاستیک برای تنش های تک محوری
     6-3. انرژی کرنشی ارتجاعی برای تنش های برشی
     7-3. انرژی کرنشی برای تنش های چندمحوری
4. تغییرشکل پلاستیک و معیارهای تسلیم
     1-4. مقدمه
     2-4. منحنی جریان
     3-4. معیارهای تسلیم
     4-4. معیار ترسکا
     5-4. معیار فون میزز
     6-4. تنش موثر
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »