دات نت نیوک
X
GO

کتاب مبانی طراحی جوش

کتاب مبانی طراحی جوش توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مروری بر ریاضیات برداری
     1-1. مفاهیم مقدماتی
     2-1. ضرب برداری دو بردار
     3-1. حاصلضرب برداری برحسب مولفه های قائم
     4-1. ضرب اسکالر دو بردار
     5-1. کاربردهای ضرب اسکالر و برداری
          1-5-1. تعیین زاویه بین دو بردار
          2-5-1. تعیین تصویر بردار روی یک محور دلخواه
     6-1. ضرب سه گانه مختلط سه بردار
2. قوانین اساسی استاتیک
     1-2. تعادل ذره
     2-2. اجسام صلب
          1-2-2. نیروهای خارجی و نیروهای داخلی
          2-2-2. اصل انتقال پذیری و نیروهای هم ارز
          3-2-2. گشتاور (لنگر) نیرو نسبت به یک نقطه
          4-2-2. گشتاور نیرو نسبت به یک محور
          5-2-2. گشتاور کوپل (گشتاور جفت نیرو)
          6-2-2. مجموع کوپل ها
          7-2-2. انتقال نیرو
          8-2-2. تبدیل سیستم نیروها به یک نیرو و یک کوپل
          9-2-2. سیستم نیروهای هم ارز
          10-2-2. سیستم های برداری هم سنگ
          11-2-2. تبدیل سیستم نیروها به رنج
     3-2. تعادل اجسام صلب
          1-3-2. مقدمه
          2-3-2. نمودار جسم آزاد
          3-3-2. واکنش در تکیه گاه ها و اتصالات سازه دو بعدی
          4-3-2. تعادل جسم صلب در دو بعد
          5-3-2. واکنش های نامعین استاتیکی (قیدهای ناقص)
          6-3-2. تعادل جسم دو نیرویی
          7-3-2. تعادل جسم سه نیرویی
          8-3-2. تعادل جسم صلب در سه بعد
     4-2. مروری بر نیروهای توزیعی
          1-4-2. مرکز وار و مرکز ثقل
          2-4-2. ممان های اینرسی
3. محاسبه تنش ها در شرایط مختلف بارگذاری
     1-3. مقدمه
          1-1-3. بارگذاری محوری و تنش عمودی
          2-1-3. نیروهای عرضی و تنش برشی
          4-1-3. تنش تکیه گاهی
          5-1-3. تنش در مقطع مایل
          6-1-3. تنش تحت بارگذاری کلی
          7-1-3. استحکام نهایی، بار نهایی و بار مجاز
     2-3. بارگذاری محوری
          1-2-3. تغییرشکل عضوها در بارگذاری محوری
          2-2-3. مسئله هایی که از نظر ایستایی نامعین اند
          3-2-3. توزیع تنش و کرنش تحت بارگذاری محوری، اصل سن ونان
          4-2-3. تنش های پسماند
     3-3. پیچش
          1-3-3. تنش های موجود در میل گردان
          2-3-3. تغییرشکل در میل گردان دایره ای
          4-3-3. زاویه پیچش در محدوده الاستیک
          5-3-3. میل گردان هایی که از نظر استاتیک نامعین اند
          6-3-3. طراحی میل گردان های انتقال
          7-3-3. تغییرشکل های پلاستیک در میل گردان های دایره ای
          8-3-3. میل گردان های دایره ای ساخته شده از ماده الاستیک - پلاستیک ایده آل
          9-3-3. تنش های پسماند در میل گردان دایره ای
          10-3-3. پیچش المان های غیرمدو