دات نت نیوک
X
GO

کتاب مبانی تضمین کیفیت در ساخت سازه های جوشکاری

کتاب مبانی تضمین کیفیت در ساخت سازه های جوشکاری توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. تعاریف
     1-2. واژه های عمومی
     2-2. واژه های مربوط به کیفیت
          1-2-2. کیفیت
          2-2-2. خواسته های کیفی
          3-2-2. تطابق
          4-2-2. عدم تطابق
          5-2-2. تشخیص در رسیدگی
          6-2-2. دلایل معتبر
     3-2. واژه های مربوط به نظام کیفیت
          1-3-2. خط مشی کیفیت
          2-3-2. مدیریت کیفیت
          3-3-2. برنامه ریزی کیفیت
          4-3-2. کنترل کیفیت
          5-3-2. تضمین کیفیت
          6-3-2. نظام کیفیت
          7-3-2. بهبود کیفیت
          8-3-2. بازنگری مدیریت
          9-3-2. نظام نامه کیفیت
          10-3-2. برنامه کیفیت
          11-3-2. مشخصات
          12-3-2. سابقه
     4-2. واژه های مربوط به ابزار و فنون
          1-4-2. مدلی برای تضمین کیفیت
          2-4-2. ارزیابی کیفیت
          3-4-2. ممیزی کیفیت
          4-4-2. اقدام اصلاحی
          5-4-2. رفع عدم تطابق
          6-4-2. مجوز پذیرش عدم تطابق
3. مستندسازی و سلسله مراتب آن
     1-3. نظام کیفیت
     2-3. خط مشی کیفیت
     3-3. نظام نامه کیفیت
     4-3. برنامه کیفیت
     5-3. رویه های مستند
     6-3. دستورالعمل های کاری مستند
     7-3. سوابق کیفی
     8-3. تفاوت بین دستورالعمل کاری و شرح شغل
          1-8-3. دستورالعمل کاری
          2-8-3. شرح مشاغل
          3-8-3. سوابق کیفیت
          4-8-3. چه نوع سوابقی باید نگهداری شود؟
          5-8-3. ماتریس سوابق کیفیت
4. آشنایی با استانداردهای جوشکاری
     1-4. آشنایی با مدارک مربوط به کنترل کیفی جوش
          1-1-4. نقشه ها
          2-1-4. کد ها
          3-1-4. استاندارد ها
          4-1-4. مشخصات فنی
5. پرسنل جوشکاری
     1-5. کلیات
     2-5. جوشکارها
     3-5. پرسنل هماهنگ کننده جوشکاری (مهندسی جوش)
6. تجهیزات
     1-6. تجهیزات تولید و آزمون
     2-6. تشریح تجهیزات
     3-6. مناسب بودن تجهیزات
     4-6. تجهیزات جدید
7. نگهداری
8. بازرسی و آزمون مربوط به جوشکاری
     1-8. کلیات
     2-8. بازرسی و آزمون قبل از جوشکاری
&nb