دات نت نیوک
X
GO

کتاب لحیم کاری

کتاب لحیم کاری توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
     1-1. مقایسه لحیم کاری و جوشکاری
     2-1. مقایسه لحیم کاری نرم و لحیم کاری سخت
     3-1. پارامترهای موثر بر فرایندهای لحیم کاری نرم و سخت
          1-3-1. تر شدن، زاویه تماس و موئینگی
          2-3-1. دما و زمان
          3-3-1. منبع و نرخ حرارتی
2. لحیم کاری سخت
     1-2. اساس فرایند لحیم کاری سخت
     2-2. روش های لحیم کاری سخت
          1-2-2. لحیم کاری با مشعل
          2-2-2. لحیم کاری در کوره
          3-2-2. لحیم کاری القایی
          4-2-2. لحیم کاری مقاومتی
          5-2-2. لحیم کاری غوطه وری
          6-2-2. لحیم کاری با اشعه مادون قرمز
     3-2. فلزات پرکننده لحیم کاری سخت
          1-3-2. انتخاب فلز پرکننده و انواع آن
     4-2. اتمسفر و فلاکس های لحیم کاری
          1-4-2. اتمسفر لحیم کاری
          2-4-2. فلاکس های لحیم کاری
     5-2. طراحی اتصال
          1-5-2. انواع اتصال
          2-5-2. فاصله بین اجزای اتصال
     6-2. فلزات پایه قابل لحیم کاری سخت
          1-6-2. آلومینیم و آلیاژهای آن
          2-6-2. منیزیم و آلیاژهای آن
          3-6-2. مس و آلیاژهای آن
          4-6-2. فولادهای کم کربن و کم آلیاژ
          5-6-2. فولادهای پرکربن و تندبر
          6-6-2. چدن ها
          7-6-2. فولادهای زنگ نزن
          8-6-2. نیکل و آلیاژهای پرنیکل
          9-6-2. آلیاژهای مقاوم در برابر حرارت
          10-6-2. تیتانیم و زیرکونیم
     2-7. دستورالعمل لحیم کاری سخت
     2-8. مزایا و محدودیت های لحیم کاری سخت
     2-9. کاربردهای لحیم کاری سخت
     2-10. ایمنی
3. جوش برنج یا زرد جوش
     1-3. فلزات پایه
     2-3. فلزات پرکننده
     3-3. فلاکس ها
     4-3. دستورالعمل جوش برنج
4. لحیم کاری نرم
     1-4. تعریف و اساس فرایند لحیم کاری نرم
     2-4. آلیاژهای لحیم
          1-2-4. لحیم های قلع و سرب
          2-2-4. لحیم قلع - آنتیموان
          3-2-4. لحیم های قلع - آنتیموان - سرب
          4-2-4. لحیم های قلع - نقره، قلع - مس - نقره، قلع - سرب - نقره
          5-2-4. لحیم های قلع - روی
          6-2-4. لحیم کادمیم - نقره
          7-2-4. لحیم کادمیم - روش
          8-2-4. لحیم های پایه روی
          9-2-4. لحیم های زود ذوب
          10-2-4. لحیم های ایندیم
     3-4. فلاکس های لحیم کاری نرم
     4-4. طراحی اتصال
     5-4. تمیزکاری و آماده سازی سطح
     6-4. روش های لحیم کاری نرم
          1-6-4. اتو یا هویه های لحیم کاری
          2-6-4. لحیم کاری نرم با مشعل
          3-6-4. لحیم کاری نرم غوطه وری
          4-6-4. لحیم کاری نرم با امواج
          5-6-4. لحیم کاری نرم فاز بخار (چگالش)
          6-6-4. لحیم کاری نرم در کوره
          7-6-4. لحیم کاری نرم مقاومتی
          8-6-4. لحیم کاری نرم القایی
          9-6-4. لحیم کاری نرم با اشعه مادون قرمز
          10-6-4. لحیم کاری نرم با گاز داغ
          11-6-4. لحیم کاری نرم امواج فراصوتی
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »