دات نت نیوک
X
GO

کتاب قوس الکتریکی

کتاب قوس الکتریکی توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. تعاریف
3. قوس الکتریکی
4. انواع قوس الکتریکی
5. شروع یا روشن کردن قوس الکتریکی
6. نگه داشتن قوس الکتریکی
7. پایداری قوس الکتریکی
8. قطبیت الکترود
9. انحراف قوس
     1-9. انحراف قوس در فولاد
     2-9. روش های کنترل انحراف قوس
10. ایمنی
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »