دات نت نیوک
X
GO

کتاب فرایندهای پیشرفته جوشکاری

کتاب فرایندهای پیشرفته جوشکاری توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. فرایندهای جوشکاری ذوبی
     1-1. جوشکاری قوس پلاسما
          1-1-1. اساس فرایند
          2-1-1. حالت های مختلف قوس
          3-1-1. تکنیک های فرایند
               1-3-1-1. تکنیک ذوب درجا با جریان کم و زیاد
               2-3-1-1. تکنیک جوشکاری سوراخ کلید
          4-1-1. تجهیزات فرایند
          5-1-1. مواد مصرفی
               1-5-1-1. فلزات پرکننده و الکترودها
               2-5-1-1. گازهای پلاسما و محافظ
          6-1-1. کاربردهای فرایند
     2-1. جوشکاری با پرتوی الکترونی
          1-2-1. اساس فرایند
          2-2-1. انواع جوشکاری پرتوی الکترونی
               1-2-2-1. جوشکاری در خلاء بالا
               2-2-2-1. جوشکاری در خلاء متوسط
               3-2-2-1. جوشکاری بدون استفاده از خلاء
          3-2-1. تجهیزات فرایند
          4-2-1. طراحی اتصال
          5-2-1. انتخاب متغییرهای جوشکاری
          6-2-1. مزایا و محدودیت های فرایند
          7-2-1. کاربرد فرایند
     3-1. جوشکاری با پرتوی لیزر
          1-3-1. تعریف لیزر
          2-3-1. اساس فرایند
          3-3-1. لیزرهای مناسب برای جوشکاری
          4-3-1. سیستم های متمرکز کننده
          5-3-1. انواع جوشکاری با پرتوی لیزر
          6-3-1. طراحی اتصال
          7-3-1. مزایا و محدودیت های فرایند
          8-3-1. کاربردهای فرایند
     4-1. فرایندهای جوشکاری هیبرید
     5-1. جوشکاری فرکانس بالا
          1-5-1. تجهیزات فرایند
          2-5-1. مزایا و محدودیت های فرایند
          3-5-1. کاربردهای فرایند
     6-1. جوشکاری سرباره الکتریکی
          1-6-1. اساس فرایند
          2-6-1. انواع روش های جوشکاری سرباره الکتریکی
               1-2-6-1. نوع معمول با لوله راهنمای غیرمصرفی
               2-2-6-1. نوع لوله راهنمای مصرفی
          3-6-1. تجهیزات فرایند
          4-6-1. مواد مصرفی
               1-4-6-1. الکترودها
               2-4-6-1. فلاکس
          5-6-1. طراحی اتصال
          6-6-1. مزایا و محدودیت های فرایند
          7-6-1. کاربردهای فرایند
     7-1. فرایند جوشکاری گاز - الکتریکی
          1-7-1. اساس فرایند
          2-7-1. تجهیزات فرایند
          3-7-1. مزایا و محدودیت های فرایند
          4-7-1. کاربردهای فرایند
     8-1. جوشکاری زائده ای
          1-8-1. تجهیزات فرایند
          2-8-1. مواد مصرفی
          3-8-1. متغییرهای فرایند
          4-8-1. مزایا و محدودیت های فرایند
          5-8-1. کاربردهای فرایند
     9-1. جوشکاری ترمیت
2. فرایندهای جوشکاری حالت جامد
     1-2. جوشکاری فشاری سرد
          1-1-2. اساس فرایند
          2-1-2. جوشکاری فشاری سرد لبه روی هم
          3-1-2. جوشکاری فشاری سرد سر به سر
     2-2. جوشکاری انفجاری
          1-2-2. اساس فرایند
          2-2-2. انواع پیوند ایجاد شده در فصل مشترک
          3-2-2. متغیرهای فرایند
          4-2-2. مزایا و محدودیت های فرایند
          5-2-2. کاربردهای فرایند
     3-2. جوشکاری نفوذی
          1-3-2. اساس فرایند
          2-3-2. تجهیزات فرایند
          3-3-2. متغیرهای فرایند
          4-3-2. مزایا و محدودیت های فرایند
          5-3-2. کاربردهای فرایند
     4-2. جوشکاری اصطکاکی
          1-4-2. اساس فرایند
          2-4-2. متغیرهای فرایند
          3-4-2. انواع حرکت نسبی در جوشکاری اصطکاکی
          4-4-2. اجزای دستگاه جوشکاری اصطکاکی
          5-4-2. انواع فرایندهای جوشکاری اصطکاکی
          6-4-2. مزایا و محدودیت های فرایند
          7-4-2. کاربردهای فرایند
     5-2. فرایند جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی
          1-5-2. اساس فرایند
          2-5-2. متغییرهای فرایند
          3-5-2. کاربرد فرایند
     6-2. فرایند جوشکاری با امواج آلتراسونیک (ماورای صوت)
          1-6-2. اساس فرایند
          2-6-2. انواع جوش های فراصوتی
          3-6-2. تجهیزات فرایند
          4-6-2. متغییرهای فرایند
          5-6-2. مزایا و محدودیت های جوشکاری فراصوتی
          6-6-2. کاربردهای جوشکاری فراصوتی
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »