دات نت نیوک
X
GO

کتاب فرایندهای مکانیزه و جوشکاری رباتیک

کتاب فرایندهای مکانیزه و جوشکاری رباتیک توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. اتوماسیون در جوشکاری
2. اتوماسیون انعطاف پذیر جوشکاری
3. حسگرها و کنترل منطبق
     1-3. چگونگی تحقیق و پیشرفت حسگرها
          1-1-3. حسگرهای تماسی
          2-1-3. حسگرهای الکترومغناطیسی
          3-1-3. حسگرهای نوری
          4-1-3. مشخصات و مشکلات حسگرهای تماسی
     2-3. حسگرهای جوشکاری قوسی
          1-2-3. حسگرهای نوسانی برای جوشکاری میگ / مگ (MIG / MAG)
          2-2-3. حسگرهای نوسانی برای جوشکاری تیگ (TIG)
          3-2-3. حسگرهای چرخشی برای جوشکاری میگ / مگ (MIG / MAG)
     3-3. اصول ردیابی درز جوش با استفاده از حسگرهای قوسی
          1-3-3. مبانی
          2-3-3. اصول عملکرد
4. سیستم طراحی برون خطی
     1-4. طراح قطعات
     2-4. سیستم برنامه ریزی مسیر
     3-4. سازنده برنامه
     4-4. ترکیب کننده سیستم
5. اتوماسیون جوشکاری قوسی
     1-5. ربات های جوشکاری قوسی
          1-1-5. ویژگی های ربات
          2-1-5. تعداد محورها
          3-1-5. دقت و تکرارپذیری
     2-5. کنترل فرایند
     3-5. تجهیزات جوشکاری قوسی
     4-5. منابع الکتریکی جوشکاری قوسی
     5-5. تغذیه سیم جوشکاری
     6-5. تفنگ های جوشکاری قوسی و تورچ ها
     7-5. کنترل ولتاژ قوس
     8-5. حمل و نقل و جابجایی مواد
          1-8-5. انتقال قطعه
          2-8-5. انتقال ربات
     9-5. مستقرکننده ها
     10-5. فصل مشترک های کنترل
     11-5. برنامه ریزی
6. لوازم یدکی برای اتوماسیون
     1-6. تمیزکننده های تورچ جوشکاری
     2-6. تهویه گازها و بخارات
7. مشکلات اتوماسیون
     1-7. عوامل خطر
          1-1-7. یکپارچه سازی کارخانه
          2-1-7. یکپارچه سازی سیستم
          3-1-7. اعتبار و اطمینان تجهیزات
     2-7. قابلیت پیش بینی
     3-7. رسیدگی و کمک فروشنده
          1-3-7. خدمات مشاوره های ارزیابی
          2-3-7. آزمون و تولید اصلی
          3-3-7. آموزش و تعلیم
          4-3-7. خدمات نصب
8. ایمنی ربات
9. کاربرد جوشکاری رباتیک
     1-9. محصول جوشکاری شده لوله ای
     2-9. مونتاژ ورق فلزی
     3-9. جوش های GTAW
     4-9. قطعات خودرو
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »