دات نت نیوک
X
GO

کتاب فرایندهای برشکاری و روش های آماده سازی لبه

کتاب فرایندهای برشکاری و روش های آماده سازی لبه توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. برشکاری و شیارکاری قوسی
     1-2. برشکاری قوس پلاسما
          1-1-2. شرح فرایند
          2-1-2. برشکاری قوس پلاسما تحت پوشش آب / گاز
               1-2-1-2. برشکاری قوس پلاسما تحت پوشش گاز
               2-2-1-2. برشکاری قوس پلاسما تحت پوشش آب
          3-1-2. برشکاری قوس پلاسما با تزریق آب
          4-1-2. قابلیت های فرایند برشکاری قوس پلاسما
               1-4-1-2. برشکاری مکانیزه سرعت بالا
          5-1-2. اثرات متالورژیکی
          6-1-2. عرض برش
          7-1-2. برشکاری دستی پلاسما
          8-1-2. خنک کردن آب
          9-1-2. سرعت برشکاری بهینه
          10-1-2. نازل های برشکاری
          11-1-2. الکترودها
          12-1-2. کنترل ارتفاع تورچ در برش پلاسما
          13-1-2. اجزای مختلف THC
          14-1-2. فاصله تورچ تا قطعه کار (فاصله استنداف)
          15-1-2. انتخاب گاز در برش پلاسما
          16-1-2. گازهای پلاسما
          17-1-2. نکات ایمنی در برشکاری قوس پلاسما
     2-2. برشکاری قوسی هوا - کربن
          1-2-2. شرح فرایند
          2-2-2. تجهیزات
          3-2-2. تورچ برشکاری
          4-2-2. الکترودها
          5-2-2. منبع توان
          6-2-2. تغذیه هوا
          7-2-2. کاربردها
          8-2-2. روش های آزمایشگاهی
     3-2. رویه برداری
     4-2. برشکاری قوسی با الکترود پوشش دار
          1-4-2. اصول
          2-4-2. تجهیزات
          3-4-2. کاربردها
     5-2. برشکاری قوس - اکسیژن
          1-5-2. اصول
          2-5-2. اثرات متالورژیکی
          3-5-2. تجهیزات
          4-5-2. تکنیک های برشکاری
          5-5-2. کاربردها
     6-2. برشکاری قوسی تنگستن - گاز
          1-6-2. اصول کلی
          2-6-2. تجهیزات
     7-2. برشکاری قوس با الکترد فلزی و گاز
          1-7-2. کاربردها
     8-2. برشکاری قوسی کربنی
3. برشکاری با لیزر
     1-3. انواع لیزر
     2-3. زمینه های کاربرد لیزر
     3-3. تجهیزات
  &nbs