دات نت نیوک
X
GO

کتاب عملیات حرارتی، مفاهیم و آزمایشگاه

کتاب عملیات حرارتی، مفاهیم و آزمایشگاه تالیف جناب آقای مهندس فرهاد غروی و جناب آقای مهندس مهدی امیدی و با همکاری جناب آقای مهندس حسین قاسمی منتشر شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و فعالان در زمینه عملیات حرارتی قرار دارد. این کتاب در یکهزار نسخه و توسط نشر طراح در سال 1387 به چاپ رسیده است.

 

فهرست مطالب

- مقدمه
- مفاهیم اولیه
- آشنایی با نمونه ها و تجهیزات عملیات حرارتی در آزمایش

فصل اول: تاثیر محیط کوئنچ روی ساختار میکروسکوپی فولادها

1-1. مقدمه
2-1. انواع کوره های عملیات حرارتی
3-1. کوئنچ کردن فولادها
4-1. محیط های سرد کننده
5-1. شدت سرد کنندگی

  • دستور کار آزمایش

1-1. هدف آزمایش
2-1. مراحل آزمایش
3-1. خواسته های آزمایش
پرسش ها

 

فصل دوم: اثر دما و مدت زمان آستنیته کردن

1-2. تاثیر دمای آستنیته کردن
2-2. تاثیر زمان آستنیته کردن

  • دستور کار آزمایش

1-2. هدف آزمایش
2-2. مراحل انجام آزمایش
3-2. خواسته های آزمایش
پرسش ها

 

فصل سوم: سختی و سختی پذیری

1-3. مقدمه
2-3. سختی مارتنزیت
3-3. عوامل موثر بر سختی
4-3. سختی پذیر
5-3. تعیین سختی پذیری با استفاه از روش گراسمن
6-3. تعیین سختی پذیری با استفاه از آزمایش جامینی

  • دستور کار آزمایش

1-3. هدف آزمایش
2-3. مراحل انجام آزمایش
3-3. خواسته های آزمایش
پرسش ها

 

فصل چهارم: تمپر کردن (برگشت دادن)

1-4. مقدمه
2-4. مراحل تمپر کردن
3-4. تاثیر دمای تمپر بر سختی فولادها
4-4. تغییرات خواص مکانیکی
5-4. تردی فولادها

  • دستور کار آزمایش

1-4. هدف آزمایش
2-4. مراحل انجام آزمایش
3-4. خواسته های آزمایش
پرسش ها

 

فصل پنجم: آستمپرینگ و مارتمپرینگ

1-5. مقدمه
2-5. عملیات حرارتی آستمپرینگ
3-5. عملیات حرارتی مارتمپرینگ

  • دستور کار آزمایش

1-5. هدف آزمایش
2-5. مراحل انجام آزمایش
3-5. خواسته های آزمایش
پرسش ها

 

فصل ششم: آنیل و نرماله کردن

1-6. آنیل کردن فولادها
2-6. نرماله کردن

  • دستور کار آزمایش

1-6. هدف آزمایش
2-6. مراحل انجام آزمایش
3-6. خواسته های آزمایش
پرسش ها

 

فصل هفتم: عملیات حرارتی آلیاژهای غیرآهنی

1-7. مقدمه
2-7. مراحل پیرسختی
3-7. بررسی رسوبات متوالی در سیستم Al - Cu
4-7. اثر عوامل مختلف روی رسوب سختی
5-7. جاهای خالی اضافی ناشی از سریع سرد کردن

  • دستور کار آزمایش

1-7. هدف آزمایش
2-7. مراحل انجام آزمایش
3-7. خواسته های آزمایش
پرسش ها

 

فصل هشتم: عملیات حرارتی چدن ها

1-8. مقدمه
2-8. انواع چدن
3-8. نحوه انجماد و تشکیل چدن ها
4-8. اثر عناصر آلیاژی بر روی ساختمان میکروسکوپی و خواص چدن ها
5-8. انواع عملیات حرارتی چدن ها
6-8. عملیات حرارتی چدن خاکستری
7-8. عملیات حرارتی مالیبل کردن

  • دستور کار آزمایش

1-8. هدف آزمایش
2-8. مراحل انجام آزمایش
3-8 خواسته های آزمایش
پرسش ها

 

فصل نهم: عملیات حرارتی کربن دهی

1-9. مقدمه
2-9. تئوری فرایند کربن دهی
3-9. ضخامت لایه کربن داده شده
4-9. فولادهای مناسب برای کربن دهی
5-9. روش های مختلف کربن دهی
6-9. عملیات حرارتی پس از کربن دهیو ساختار حاصل از آنها
7-9. مقایسه روش های مختلف کربن دهی
8-9. تحلیل تنش در قطعات کربن دهی شده
9-9. نیترید کردن
10-9. سخت کردن سطحی با عملیات حرارتی موضعی

  • دستور کار آزمایش

1-9. هدف آزمایش
2-9. مراحل انجام آزمایش
3-9. خواسته های آزمایش
پرسش ها

 

پیوست
واژه نامه
منابع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »