دات نت نیوک
X
GO

کتاب عملیات حرارتی فلزات و مقاطع جوشکاری شده

کتاب عملیات حرارتی فلزات و مقاطع جوشکاری شده توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. تاریخچه عملیات حرارتی
2. روش های عملیات حرارتی
     1-2. همگن کردن
     2-2. آنیل کردن
          1-2-2. آنیل کامل
          2-2-2. آنیل ایزوترمال
          3-2-2. آنیل ناقص
          4-2-2. آنیل اصلاح
     3-2. نرماله کردن
     4-2. کروی کردن
     5-2. بازیابی و تبلور مجدد
          1-5-2. بازیابی
          2-5-2. تبلور مجدد
     6-2. تنش گیری
     7-2. آب دهی یا کوئنچ
     8-2. تمپر کردن
          1-8-2. تغییرات میکروساختار
          2-8-2. تغییرات خواص مکانیکی
          3-8-2. اثرات عناصر آلیاژی
          4-8-2. نقش آستنیت باقیمانده
          5-8-2. ارتباط درجه حرارت و زمان بازگشت
          6-8-2. پدیده تردی
               1-6-8-2. تردی مارتنزیت تمپر شده (TME)
               2-6-8-2. تردی بازگشتی
               3-6-8-2. تردی نیترید آلومینیم
     9-2. رسوب سختی
          1-9-2. محلول جامد
          2-9-2. حد حلالیت
          3-9-2. رسوب گذاری محلول جامد
          4-9-2. تاثیر رسوب گذاری بر خواص
3. راه های جلوگیری از تغییرشکل، ترک برداشتن و یا ایجاد تنش های داخلی در ضمن عملیات حرارتی
     1-3. کنترل سرعت حرارت دادن
     2-3. روش های سرد کردن کنترل شده
          1-2-3. مارتمپرینگ
          2-2-3. آستمپرینگ
4. سخت کردن سطحی
     1-4. کربوره کردن
          1-1-4. کربوره کردن مایع
          2-1-4. کربوره کردن جامد
          3-1-4. کربوره کردن گازی
     2-4. نیتریده کردن
     3-4. کربونیتریده کردن
     4-4. سخت کردن سطحی به کمک عملیات حرارتی موضعی
          1-4-4. سخت کردن شعله ای
          2-4-4. سخت کردن القایی
5. عملیات حرارتی مناطق جوش
     1-5. پیشگرم کردن
     2-5. روش های پیشگرم کردن
     3-5. محاسبه دمای پیشگرم در فولادها
          1-3-5. پیشگرم فولادهای ساده کربنی با کربن متوسط
          2-3-5. پیشگرم فولادهای ساده کربنی پرکربن
     4-5. عملیات حرارتی پس گرم
          1-4-5. انواع پس گرم برای تشکیل ساختارهای تعادلی
               1-1-4-5. تنش زدایی
               2-1-4-5. همگن سازی
          2-4-5. عملیات حرارتی برای اصلاح تغییرات ابعادی و تابیدگی ها
6. محیط های گرم کننده در عملیات حرارتی