دات نت نیوک
X
GO

کتاب ساختار و خواص فلزات خالص

کتاب ساختار و خواص فلزات خالص توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. ساختمان فلزات
     1-2. پیوند اتمی
          1-1-2. پیوند یونی
          2-1-2. پیوند کووالان
          3-1-2. پیوند فلزی
          4-1-2. نیروهای واندروالس
     2-2. قطر اتمی
     3-2. ساختمان بلوری
          1-3-2. فلزات مکعبی مرکزدار (bcc)
          2-3-2. فلزات مکعبی با وجوه مرکزدار (fcc)
          3-3-2. شش وجهی متراکم
     4-2. چندشکلی (آلوتروپی) و پلی مورفیسم
     5-2. شکل هندسی سلول واحد
     6-2. جهات بلوری
          1-6-2. چگالی خطی
     7-2. صفحات کریستالوگرافی
          1-7-2. شاخص های صفحات بلورهای شش وجهی (hkil)
          2-7-2. چگالی صفحه ای اتم ها
     8-2. مکانیزم تبلور
     9-2. عیوب در بلورها
          1-9-2. عیوب نقطه ای
          2-9-2. عیوب خطی (نابجایی ها)
          3-9-2. عیوب سطحی
     10-2. ارتعاشات اتمی
     11-2. نفوذ اتمی
3. تغییرشکل پلاستیکی
     1-3. تغییرشکل به وسیله لغزش
     3-3. لغزش در شبکه های بلوری مختلف
     4-3. تغییرشکل به وسیله دوقلویی
     5-3. تفاوت لغزش و دوقلویی
     6-3. شکست
     7-3. لغزش، دوقلویی و شکست
     8-3. مواد چندبلوری
     9-3. تاثیر کار سرد بر خواص مواد
     10-3. بازپخت و کارگرم
          1-10-3. بازیابی
          2-10-3. تبلور مجدد
          3-10-3. دمای تبلور مجدد
          4-10-3. تبلور مجدد مکانیکی
          5-10-3. رشد دانه ها
          6-10-3. اندازه دانه ها
     11-3. تاثیر بازپخت روی خواص مواد
     12-3. کار گرم
     13-3. حد فاصل بین کار گرم و کار سرد
     14-3. کار گرم در مقابل کار سرد
     15-3. مکانیزم های سخت گردانی
          1-15-3. استحکام بخشی با کاهش اندازه دانه
          2-15-3. سخت گردانی از طریق محلول جامد
          3-15-3. کارسختی
          4-15-3. عملیات محلول سازی
     16-3. دگرگونی ها در حالت جامد
          1-16-3. آلوتروپی
          2-16-3. دگرگونی نظم و بی نظمی
          3-16-3. واکنش یوتکتویید
          4-16-3. واکنش پریوتکتویید
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »