دات نت نیوک
X
GO

کتاب ساختار متالورژیکی مقاطع جوشکاری شده

کتاب ساختار متالورژیکی مقاطع جوشکاری شده توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه ای بر متالورژی جوشکاری
2. واکنش های شیمیایی در منطقه جوش
     1-2. واکنش های فلز - گاز و خواص فلز جوش
     2-2. واکنش های فلز - سرباره و خواص فلز جوش
3. درجه رقت
4. جریان حرارتی در جوشکاری
     1-4. منابع حرارتی در جوشکاری
          1-1-4. منبع حرارتی ثابت
          2-1-4. منبع حرارتی متحرک
          3-1-4. بازده منبع حرارتی
          4-1-4. توزیع و دانسیته انرژی منبع حرارتی
     2-4. معادلات توزیع حرارت
          1-2-4. معادلات Rosenthal
          2-2-4. معادلات Adams
     3-4. اثر پارامترهای جوشکاری
          1-3-4. حرارت ورودی، سرعت جوشکاری
          2-3-4. ماکزیمم درجه حرارت
          3-3-4. سرعت سرد شدن و شیب حرارتی
          4-3-4. حداقل دما یا درجه حرارت در انتهای کار
          5-3-4. توزیع دانسیته نیرو
     4-4. شبیه سازی سیکل های حرارتی جوش
5. متالورژی جوش های ذوبی
     1-5. فلز جوش
          1-1-5. انجماد حوضچه جوش
          2-1-5. خواص فلز جوش
          3-1-5. مطالعه جوش در آهن خالص
     2-5. منطقه تحت تاثیر درجه حرارت (HAZ)
          1-2-5. عوامل موثر بر وسعت HAZ
          2-2-5. ساختار ناحیه HAZ
6. جوش پذیری
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »