دات نت نیوک
X
GO

کتاب راهنمای تست مواد، مکانیکی و متالورژیکی

کتاب راهنمای تست مواد، مکانیکی و متالورژیکی تالیف Alok Nayar و ترجمه جناب آقای مهندس امیر خاکزاد منتشر شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و علاقه مندان فعال در این عرصه قرار دارد. این کتاب در یکهزار و پانصد نسخه و توسط موسسه نشر طراح در سال 1387 به چاپ رسیده است.

 

پیشگفتار

کتاب تست مواد، منبع اطلاعاتی مبسوط در زمینه تست های متداولی است که برای فلزات و محصولات فلزی انجام می پذیرد. این کتاب برای تمامی مهندسین، متخصصین فنی و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مهندسی متالورژی و مکانیک که در زمینه تست و بررسی مواد فلزی فعالیت دارند، در نظر گرفته شده است.

کتاب تست مواد از 23 فصل تشکیل شده و روش های استاندارد تست های کشش، قابلیت شکل پذیری، سختی، غیرمخرب و متالوگرافی و سایر روش های تست را پوشش می دهد. در هر روش تست، اصول تجهیزات، اقدامات احتیاطی و دستورالعمل های کاری شرح داده شده است. همچنین این کتاب حاوی اطلاعاتی در زمینه استانداردهای بین المللی و ملی هم ارز در مبحث تست فلزات، جداول تبدیل سختی و محلول های اچ ماکروسکوپی نیز می باشد.

مطالب این کتاب از استانداردهای هندی و نیز استانداردهای ASTM، BS، DIN، ISO، JIS و کتاب های مرجع و نشریات فنی تهیه شده توسط سازندگان تجهیزات تست استخراج شده است. ترتیب مطالب این کتاب به گونه ای است که تمرکز کاربر بر روی اطلاعات مورد نیاز را آسان نموده است.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کشش

1-1. تعریف تست
2-1. تعاریف
     1-2-1. نمونه تست
     2-2-1. سطح مقطع عرضی
     3-2-1. طول گیج
     4-2-1. طول موازی
     5-2-1. ازدیاد طول
     6-2-1. انبساط
     7-2-1. درصد کاهش سطح
     8-2-1. نیروی حداکثر
     9-2-1. تنش
3-1. دستگاه
     1-3-1. دستگاه تست
     2-3-1. ابزار گرفتزن
     3-3-1. دستگاه کشش
1-4. شرایط تست
     1-4-1. سرعت تست
     2-4-1. نمونه تست
     3-4-1. درجه حرارت تست
1-5. دستورالعمل تست
     1-5-1. تعیین سطح مقطع عرضی اولیه
     2-5-1. علامت گذاری طول اولیه گیج
     3-5-1. محکم شدن نمونه تست در گیره های دستگاه
     4-5-1. اعمال بار بر روی نمونه تست
     5-5-1. تعیین استحکام کششی
     6-5-1. تعیین استحکام تسلیم بالایی
     7-5-1. تعیین استحکام تسلیم پایینی
     8-5-1. تعیین استحکام تسلیم (انبساط غیرتناسبی)
     9-5-1. تعیین استحکام تسلیم (ازدیاد طول کل)
     10-5-1. تعیین درصد ازدیاد طول پس از شکست
     11-5-1. تعیین درصد کاهش سطح
6-1. مراجع

 

فصل دوم: تست خمش

1-2. تعریف تست
2-2. دستگاه
3-2. شرایط تست
     1-3-2. نمونه تست
     2-3-2. درجه حرارت تست
4-2. دستورالعمل تست
5-2. مراجع

 

فصل سوم: آزمون فنجانی اریکسون برای ورق و تسمه فلزی

1-3. تعریف تست
2-3. تعریف
     1-2-3. ترک راه بدر
3-3. دستگاه
4-3. شرایط تست
     1-4-3. نموه تست
     2-4-3. درجه حرارت تست
5-3. دستورالعمل تست
6-3. مراجع

 

فصل چهارم: آزمون پیچش ساده برای سیم فلزی

1-4. تعریف تست
2-4. دستگاه
3-4. شرایط تست
     1-3-4. نمونه تست
     2-3-4. درجه حرارت تست
4-4. دستورالعمل تست
5-4. مراجع

 

فصل پنجم: سیم مفتول پیچی برای سیم فلزی

1-5. تعریف تست
2-5. دستگاه
3-5. شرایط تست
     1-3-5. نمونه تست
     2-3-5. درجه حرارت تست
4-5. دستورالعمل تست
5-5. مراجع

 

فصل ششم: آزمون فشردگی لوله های فلزی

1-6. تعریف تست
2-6. دستگاه
3-6. شرایط تست
     1-3-6. نمونه تست
     2-3-6. درجه حرارت تست
4-6. دستورالعمل تست
5-6. مراجع

 

فصل هفتم: تست های سختی راکول و راکول سطحی

1-7. تعریف تست
2-7. معرفی سختی راکول و راکول سطحی
3-7. دستگاه
     1-3-7. دستگاه تست
     2-3-7. سندان
4-7. شرایط تست
     1-4-7. مقیاس سطحی
     2-4-7. نمونه تست
     3-4-7. فاصله میان فرورفتگی ها
     4-4-7. سندان
     5-4-7. درجه حرارت تست
5-7. دستورالعمل تست
6-7. مراجع

 

فصل هشتم: تست سختی برینل

1-8. تعریف تست
2-8. نحوه نمایش سختی برینل
3-8. دستگاه
     1-3-8. دستگاه تست
4-8. شرایط تست
     1-4-8. نسبت نیرو به قطر
     2-4-8. سر نافذ
     3-4-8. نمونه تست
     4-4-8. فاصله میان فرورفتگی ها
     5-4-8. سندان
     6-4-8. درجه حرارت تست
5-8. دستورالعمل تست
6-8. مراجع

 

فصل نهم: تست سختی ویکرز

1-9. تعریف تست
2-9. نحوه نمایش سختی ویکرز
3-9. دستگاه
     1-3-9. دستگاه تست
4-9. شرایط تست
     1-4-9. نیروی تست
     2-4-9. نمونه تست
     3-4-9. فاصله میان فرورفتگی ها
     4-4-9. سندان
     5-4-9. درجه حرارت تست
5-9. دستورالعمل تست
6-9. مراجع

 

فصل دهم: تست سختی نوپ

1-10. تعریف تست
2-10. نحوه نمایش سختی نوپ
3-10. دستگاه
     1-3-10. دستگاه تست
4-10. شرایط تست
     1-4-10. نیروی تست
     2-4-10. نمونه تست
     3-4-10. فاصله میان فرورفتگی ها
     4-4-10. درجه حرارت تست
5-10. دستورالعمل تست
6-10. مراجع

 

فصل یازدهم: تست ضربه چارپی

1-11. تعریف تست
2-11. تعاریف
3-11. دستگاه
     1-3-11. دستگاه تست
     2-3-11. ابزار گرمایش / سرمایش
4-11. شرایط تست
     1-4-11. نمونه تست
     2-4-11. درجه حرارت تست
5-11. دستورالعمل تست
     1-5-11. تعیین انرژی جذب شده
     2-5-11. تعیین سطح شکست
     3-5-11. تعیین انبساط عرضی
6-11. مراجع

 

فصل دوازدهم: تست ضربه ایزود

1-12. تعریف تست
2-12. دستگاه
     1-2-12. دستگاه تست
3-12. شرایط تست
     1-3-12. نمونه تست
     2-3-12. درجه حرارت تست
4-12. دستورالعمل تست
5-12. مراجع

 

فصل سیزدهم: بازرسی به روش ذرات مغناطیسی

1-13. تعریف تست
2-13. دستگاه
     1-2-13. تجهیزات مغناطیسی کردن
     2-2-13. تجهیزات مغناطیس زدایی
     3-2-13. محیط ردیابی
     4-2-13. بازرسی تجهیزات و محصولات
3-13. شرایط تست
     1-3-13. آماده سازی قطعات برای تست
     2-3-13. مغناطیس کنندگی
     3-3-13. کاربرد محیط ردیابی
     4-3-13. شرایط مشاهده
4-13. دستورالعمل تست
5-13. مراجع

 

فصل چهاردهم: بازرسی با مایعات نافذ

1-14. تعریف تست
2-14. تعاریف
     1-2-14. مواد نافذ
     2-2-14. ماده نافذ
     3-2-14. پاک کردن ماده نافذ اضافی
     4-2-14. ماده ظهور
     5-2-14. بلوک مرجع
3-14. مواد نافذ
     1-3-14. مواد نافذ
     2-3-14. پاک کننده های مواد نافذ اضافی
     3-3-14. مواد ظهور
4-14. شرایط تست
     1-4-14. سازگاری مواد
     2-4-14. تمیزکاری ابتدایی و آماده سازی سطح
     3-4-14. درجه حرارت تست
     4-4-14. شرایط مشاهده
5-14. دستورالعمل تست
6-14. مراجع

 

فصل پانزدهم: تست سختی پذیری انتهای کوئنچ شده (تست جمینی)

1-15. تعریف تست
2-15. دستگاه
     1-2-15. کوره آزمایشگاهی
     2-2-15. انبرها
     3-2-15. وسیله کوئنچ کردن
     4-2-15. دستگاه تست سختی راکول
     5-2-15. قیدی برای ثابت و محکم نگاه داشتن نمونه در هنگام سختی سنجی
3-15. شرایط تست
     1-3-15. نمونه تست
     2-3-15. محیط کوئنچ
4-15. دستورالعمل تست
     1-4-15. حرارت دهی نمونه
     2-4-15. کوئنچ نمونه تست
     3-4-15. آماده سازی نمونه و اندازه گیری سختی پس از کوئنچ
5-15 .مراجع

 

فصل شانزدهم: روش میکروسکوپی برای تعیین اندازه دانه فولادی

1-16. تعاریف تست
2-16. تعاریف
     1-2-16. دانه
3-16. دستگاه
     1-3-16. کوره آزمایشگاهی
     2-3-16. تجهیزات آماده سازی نمونه متالوگرافی
     3-3-16. محلول اچ
     4-3-16. میکروسکوپ متالورژی
4-16. نمونه
5-16. دستورالعمل تست
     1-5-16. آشکار ساختن مرز دانه ها
     2-5-16. تعیین اندازه دانه
6-16. مراجع

 

فصل هفدهم: روش میکروسکوپی برای تعیین آخال های غیرفلزی در فولادهای کارشده

1-17. تعریف تست
2-17. دستگاه
     1-2-17. تجهیزات آماده سازی نمونه متالوگرافی
     2-2-17. میکروسکوپ متالورژی
3-17. نمونه
     1-3-17. نمونه گیری
     2-3-17. آماده سازی
4-17. دستورالعمل تست
     1-4-17. روش A
     2-4-17. روش B
5-17. مراجع

 

فصل هجدهم: روش های ماکروسکوپی برای ارزیابی آخال های غیرفلزی در فولادهای کارپذیر

1-18. تعریف تست
2-18. تعاریف
     1-2-18. آخال های ماکروسکوپی
     2-2-18. تمپر آبی
3-18. دستگاه
     1-3-18. کوره آزمایشگاهی
     2-3-18. انبرها
     3-3-18. پرس برای شکست نمونه تست
     4-3-18. ذره بین
4-18. نمونه تست
     1-4-18. نمونه گیری
     2-4-18. آماده سازی
5-18. دستورالعمل تست
6-18. مراجع

 

فصل نوزدهم: بررسی ماکروسکوپی فولاد به طریقه چاپ اسید سولفوریکی (روش بامان)

1-19. تعریف تست
2-19. دستگاه
     1-2-19. ظرف
     2-2-19. وسیله زمان سنج
     3-2-19. کاغذ عکاسی
     4-2-19. محلول 3 درصد اسید سولفوریک در آب
     5-2-19. محلول ثبوت عکاسی
     6-2-19. سشوار
3-19. شرایط تست
     1-3-19. نمونه تست
     2-3-19. درجه حرارت تست
4-19. مراجع

 

فصل بیستم: تعیین عمق لایه موثر کربوره

1-20. تعریف تست
2-20. تعریف
     1-2-20. عمق لایه موثر کربوره، کربونیتریده و سخت گردانی سطحی شده
3-20. تعریف عمق سختی موثر
4-20. دستگاه
     1-4-20. تجهیزات آماده سازی نمونه متالوگرافی
     2-4-20. دستگاه تست سختی
5-20. دستورالعمل تست
6-20. مراجع

 

فصل بیست و یکم: تعیین عمق لایه موثر سخت شده

1-21. تعریف تست
2-21. تعریف
     1-2-21. عمق لایه موثر سخت شده به روش شعله ای یا القایی
3-21. دستگاه
     1-3-21. تجهیزات آماده سازی نمونه متالوگرافی
     2-3-21. دستگاه تست سختی
4-21. دستورالعمل تست
5-21. مراجع

 

فصل بیست و دوم: تعیین عمق کربن زدایی در فولادها

1-22. تعریف تست
2-22. تعاریف
     1-2-22. کربن زدایی
     2-2-22. کربن زدایی جزئی
     3-2-22. کربن زدایی کامل
     4-2-22. عمق کل لایه کربن زدایی
3-22. دستگاه
     1-3-22. تجهیزات آماده سازی نمونه متالوپرافی
     2-3-22. میکروسکوپ متالورژی (برای روش ماکروسکوپی)
     3-3-22. دستگاه تست سختی (برای روش اندازه گیری ریزسختی)
4-22. دستورالعمل تست
     1-4-22. آماده سازی نمونه
     2-4-22. روش میکروسکوپی
     3-4-22. روش اندازه گیری ریزسختی
5-22. مراجع

 

فصل بیست و سوم: ارزیابی ریزساختاری گرافیتی در چدن

1-23. تعریف تست
2-23. معرفی ریزساختار گرافیتی در چدن
3-23. دستگاه
     1-3-23. تجهیزات آماده سازی نمونه متالوگرافی
     2-3-23. میکروسکوپ متالورژی
4-23. نمونه
     1-4-23. نمونه گیری
     2-4-23. آماده سازی
5-23. دستورالعمل تست
6-23. مراجع

 

پیوست A: استانداردهای بین المللی معادل در زمینه تست مواد
پیوست B: محل نمونه های تست کشش و ضربه در محصولات فولادی کارپذیر
پیوست C: جداول تبدیل سختی برای فلزات
پیوست D: محلول های اچ ماکروسکوپی برای فلزات و آلیاژها
پیوست E: محلول های اچ برای فلزات و آلیاژها

واژه نامه

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »