دات نت نیوک
X
GO

کتاب جوشکاری چدن

کتاب جوشکاری چدن توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. دسته بندی چدن ها
     1-2. چدن سفید
     2-2. چدن خاکستری
          1-2-2. انجماد آهسته چدن خاکستری هیپویوتکتیک
          2-2-2. اثر ترکیب شیمیایی بر ریزساختار چدن خاکستری
          3-2-2. خواص مهندسی چدن خاکستری
     3-2. چدن چکش خوار
          1-3-2. عملیات گرمایی و ریزساختار چدن چکش خوار
          2-3-2. خواص مهندسی چدن چکش خوار
     4-2. چدن نشکن
3. جوشکاری چدن ها
     1-3. عوامل موثر بر جوش پذیری چدن ها
          1-1-3. پیشگرم کردن
          2-1-3. تکنیک رسوب دادن
          3-1-3. سرباره، فلاکس و گازهای محافظ
          4-1-3. عملیات حرارتی پس از جوشکاری (PWHT)
          5-1-3. انتخاب فلز پرکننده
     2-3. جوش پذیری و جوشکاری چدن سفید
     3-3. جوش پذیری و جوشکاری چدن خاکستری
          1-3-3. بررسی ساختار کریستالی مقطع جوش
          2-3-3. دستورالعمل جوشکاری
          3-3-3. جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی الکترود دستی (SMAW)
          4-3-3. جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی و گاز محافظ (MIG / MAG / TIG)
          5-3-3. جوشکاری با گاز یا شعله اکسی استیلن
          6-3-3. ززرد جوش یا جوش برنج با قوس الکتریکی
          7-3-3. لحیم کاری سخت چدن ها
          8-3-3. لحیم کاری نرم چدن ها
4. فولادهای ریختگی
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »