دات نت نیوک
X
GO

کتاب جوشکاری مواد پیشرفته

کتاب جوشکاری مواد پیشرفته توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. جوشکاری سرامیک ها
     1-1. آشنایی با سرامیک های کاربردی
     2-1. فرایندهای جوشکاری
          1-2-1. لحیم کاری سخت سرامیک
               1-1-2-1. فرایند تف جوشی پودر فلز
               2-1-2-1. فرایند لحیم کاری سخت با الیاژ فعال
               3-1-2-1. فرایند پوشش دهی از فاز بخار
          2-2-1. ملاحظات فرایند لحیم کاری سخت
               1-2-2-1. طراحی اتصال لحیم کاری سخت
               2-2-2-1. تجهیزات فرایند لحیم کاری سخت
               3-2-2-1. تمیز کردن سطح قطعات لحیم سخت
          3-2-1. جوشکاری ذوبی سرامیک ها
          4-2-1. جوشکاری نفوذی سرامیک ها
          5-2-1. جوشکاری سرامیک ها توسط امواج با طول موج کوتاه
          6-2-1. جوشکاری توسط روش های تولید مواد سرامیکی
          7-2-1. آب بندهای شیشه - فلز
          8-2-1. آب بندی شیشه سرامیک
2. جوشکاری کامپوزیت ها
     1-2. کامپوزیت های زمینه پلیمری
          1-1-2. فرایند جوشکاری کامپوزیت های زمینه پلیمری
               1-1-1-2. آماده سازی سطحی
               2-1-1-2. گرم کردن
               3-1-1-2. اعمال فشار
               4-1-1-2. نفوذ بین ملکولی
               5-1-1-2. سرد کردن
          2-1-2. ملزومات جوشکاری کامپوزیت های زمینه پلیمری
          3-1-2. روش های جوشکاری با استفاده از منبع گرمای خارجی
               1-3-1-2. جوشکاری با صفحه داغ
               2-3-1-2. جوشکاری با گاز داغ
               3-3-1-2. جوشکاری کاشتنی مقاومتی
               4-3-1-2. جوشکاری القایی
               5-3-1-2. استفاده از پیچ و میخ های داغ
               6-3-1-2. گرمادهی با استفاده از لیزر و اشعه مادون قرمز
          4-1-2. روش های جوشکاری با استفاده از گرمایش داخلی
               1-4-1-2. گرمایش از طریق دی الکتریک و مایکروویو
               2-4-1-2. جوشکاری چرخشی
               3-4-1-2. جوشکاری ارتعاشی
               4-4-1-2. جوشکاری فراصوتی
     2-2. کامپوزیت های زمینه فلزی
          1-2-2. آلیاژهای متداول مورد استفاده برای زمینه کامپوزیت
          2-2-2. آلیاژهای متداول مورد استفاده به عنوان فاز تقویت کننده
          3-2-2. متالورژی جوش کامپوزیت های زمینه فلزی
               1-3-2-2. واکنش های شیمیایی
               2-3-2-2. دینامیک حوضچه جوش
          4-2-2. فرایند جوشکاری کامپوزیت های زمینه فلزی
               1-4-2-2. آماده سازی جوش
               2-4-2-2. کنترل دما