دات نت نیوک
X
GO

کتاب جوشکاری مقاومتی

کتاب جوشکاری مقاومتی توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. اصول کلی جوشکاری مقاومتی
     1-1. تعریف فرایند جوشکاری مقاومتی
     2-1. انواع فرایندهای جوشکاری مقاومتی
     3-1. متغییرهای جوشکاری مقاومتی
     4-1. مزایای جوشکاری مقاومتی
     5-1. معایب جوشکاری مقاومتی
     6-1. کاربردهای جوشکاری مقاومتی
     7-1. اصول جوشکاری مقاومتی
          1-7-1. گرما
          2-7-1. جریان
          3-7-1. مقاومت (R)
          4-7-1. زمان (t)
     8-1. الکترودها
          1-8-1. طراحی الکترودها
          2-8-1. مواد الکترودها
          3-8-1. الکترود و نگه دارنده ها
2. جوشکاری مقاومتی نقطه ای
     1-2. دستگاه جوشکاری مقاومتی
     2-2. مقاومت ها در مدار جوشکاری مقاومتی
     3-2. تاثیر پارامترهای مختلف بر روی مقادیر مقاومت
          1-3-2. تاثیر نیروی الکترود
          2-3-2. تاثیر شرایط اتصال
          3-3-2. تاثیر مقاومت و درجه حرارت در طی زمان جوشکاری
     4-2. اتلاف حرارت در طی زمان جوشکاری و پس از آن
     5-2. پارامترهای توصیه شده جهت جوشکاری مقاومتی نقطه ای
          1-5-2. کنترل کیفیت
     6-2. توصیه های ایمنی
     7-2. انواع جوش های نقطه ای
          1-7-2. جوشکاری مقاومتی نقطه ای مستقیم (فرایند دو طرفه)
          2-7-2. جوشکاری مقاومتی نقطه ای غیرمستقیم (فرایند یک طرفه)
          3-7-2. جوش با الکترودهای چندتایی
     8-2. الکترودها
          1-8-2. رابطه الکترود و قطرجوش (دکمه جوش)
          2-8-2. جنس الکترودها
          3-8-2. قسمت های اصلی الکترودهای جوشکاری مقاومتی نقطه ای
          4-8-2. الکترودهای دو تکه ای
          5-8-2. روش های ساخت الکترودها
          6-8-2. نگهداری الکترودها
          7-8-2. خواص و شناسایی
          8-8-2. نگهدارنده الکترود
          9-8-2. الکترود و اندازه دکمه جوش
     9-2. خواص فیزیکی و مکانیکی نقطه جوش
     10-2. اصلاحات و بهسازی در روش جوشکاری مقاومتی نقطه ای
          1-10-2. جوش دکمه ای یا دیسکی
     11-2. نکات مهم در تکنیک جوشکاری نقطه ای
          1-11-2. تمیزی سطوح تماس
          2-11-2. تنظیم کردن ماشین و محل جوش بر روی کار
          3-11-2. ظاهر جوش
          4-11-2. تاثیر فاصله جوش ها بر میزان گرم شدن
     12-2. تعادل انرژی حرارتی در نقطه جوش
     13-2. اندازه نفوذ جوش
     14-2. شرایط نامطلوب در جوشکاری نقطه ای
     15-2. سیستم های اعمال فشار
     16-2. تاثیر ترکیب بر قابلیت جوش پذیری نقطه ای
     17-2. تاثیر پارامترهای مختلف در جوشکاری مقاومتی
          1-17-2. تاثیر جنس الکترود بر میزان گرم شدن
          2-17-2. طراحی
          3-17-2. تاثیر جریان جوشکاری بر میزان گرم شدن
          4-17-2. تاثیر نیروی الکترود بر میزان گرم شدن
          5-17-2. تاثیر زمان بر میزان گرم شدن
          6-17-2. تاثیر شرایط سطحی نمونه بر میزان گرم شدن
     18-2. سیستم های تغذیه
3. جوشکاری لب به لب یا سر به سر
     1-3. جوشکاری سر به سر مقاومتی
     2-3. جوشکاری سر به سر جرقه ای
     3-3. مواد قابل جوشکاری با روش سر به سر
     4-3. دستگاه جوشکاری سر به سر
     5-3. مثال هایی از کاربرد جوشکاری سر به سر در صنایع مختلف
     6-3. الکترودهای جوشکاری سر به سر
4. روش جوشکاری پیش طرحی
     1-4. انواع شکل های هندسی برجستگی ها (زائده ها)
     2-4. مواد جوشکاری شونده
     3-4. دستگاه جوشکاری پیش طرحی
     4-4. قابلیت کاربرد
     5-4. مزایای جوشکاری پیش طرحی
     6-4. محدودیت های جوشکاری پیش طرحی
     7-4. طراحی
     8-4. انواع زائده ها
     9-4. الکترودهای جوشکاری پیش طرحی
5. جوشکاری درزی یا نواری
     1-5. انواع دستگاه های جوشکاری درزی
     2-5. انواع درزها
     3-5. انواع اتصال های جوش شده
     4-5. زمان در جوشکاری درزی
     5-5. کاربردها
     6-5. فلزات جوش پذیر
     7-5. تمیزکردن قبل از جوشکاری
     8-5. الکترودها
          1-8-5. نیروی الکترود و نگهدارنده
          2-8-5. اندازه الکترودها
          3-8-5. طرح سطوح الکترود
     5-9. جوشکاری لب به لب درزی لوله ها
6. مشکلات جوشکاری مقاومتی
     1-6. اثر انحراف جریان (شنت)
     2-6. اتلاف های القایی
     3-6. سایش الکترود
7. سیستم کنترل
     1-7. کنترل پارامترهای جوشکاری مقاومتی
     2-7. کنترل های جوشکاری مقاومتی
          1-2-7. کنترل زمان و توالی
          2-2-7. کنترل های بررسی همزمان
          3-2-7. کنتاکتورها
          4-2-7. کنترل های کمکی
     3-7. دستگاه های تک فازی
     4-7. رده بندی مبدل ها
     5-7. سوئیچ های ورودی و خروجی
     6-7. مدار ثانویه AC
     7-7. اصلاح عامل توان
     8-7. خازن های شنت
     9-7. مدار ثانویه DC
     10-7. دستگاه سه فاز انرژی مستقیم
          1-10-7. نوع تبدیل فرکانس
          2-10-7. نوع یکسوکننده DC
     11-7. تنظیم الکتریکی دستگاه جوشکاری مقاومتی
     12-7. کنترل های دیجیتال
     13-7. مدار توان کنترل جوش
          1-13-7. راست ساز
          2-13-7. نیمه موج مثبت و منفی، شروع و خاتمه جریان
     14-7. تامین نیرو
          1-14-7. مبدل های منبع نیرو
8. لحیم کاری سخت مقاومتی
     1-8. پارامترهای فرایند
     2-8. فلز پرکننده
          1-2-8. آلیاژهای نقره
          2-2-8. آلیاژهای آلومینیم - سیلیسیم
          3-2-8. آلیاژهای مس - نقره
9. خواص مکانیکی جوش های نقطه ای
     1-9. Peel Test
     2-9. Chisel Test
     3-9. آزمایش کشش
     4-9. آزمایش پیچش
     5-9. امازیش خستگی
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »