دات نت نیوک
X
GO

کتاب جوشکاری فولادهای ساده کربنی

کتاب جوشکاری فولادهای ساده کربنی توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
     1-1. دسته بندی فولادهای ساده کربنی
     2-1. اثر سایر عناصر بر فولادهای ساده کربنی
2. استحاله و ریزساختار فولاد
     1-2. استحاله و ریزساختار فلز جوش
     2-2. دیاگرام فازی و دیاگرام CCT فولاد کربنی در جوشکاری
3. جوشکاری فولادهای ساده کربنی
     1-3. جوشکاری فولادهای کم کربن و نرم
          1-1-3. منطقه متاثر از حرارت (HAZ) در فولادهای کم کربن و نرم
     2-3. جوشکاری فولادهای میان کربن و پرکربن
          1-2-3. منطقه متاثر از حرارت (HAZ) در فولادهای میان کربن و پرکربن
4. ویژگی های مکانیکی اتصال جوش
     1-4. خواص مکانیکی فلز جوش
     2-4. خواص مکانیکی ناحیه متاثر از حرارت (HAZ)
          1-2-4. سختی ناحیه متاثر از حرارت (HAZ)
          2-2-4. چقرمگی شکست ناحیه متاثر از حرارت (HAZ)
5. پیشگرم کردن و پسگرم کردن
     1-5. روش های تعیین پیشگرم و حرارت ورودی
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »