دات نت نیوک
X
GO

کتاب جوشکاری فولادهای زنگ نزن

کتاب جوشکاری فولادهای زنگ نزن توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد,

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
     1-1. نامگذاری فولادهای زنگ نزن
     2-1. خواص فولادهای زنگ نزن
2. نمودارهای تعادلی
     1-2. سیستم آهن - کروم
     2-2. سیستم آهن - کروم - کربن
     3-2. سیستم آهن - کروم - نیکل
3. عناصر آلیاژی و دیاگرام های ساختاری
     1-3. عناصر آلیاژی در فولادهای زنگ نزن
          1-1-3. کروم
          2-1-3. نیکل
          3-1-3. منگنز
          4-1-3. سیلیسیم
          5-1-3. مولیبدن
          6-1-3. عناصر کاربیدزای دیگر
          7-1-3. عناصر رسوب سختی
          8-1-3. عناصر بین نشینی (کربن و نیتروژن)
          9-1-3. عناصر دیگر
     2-3. دیاگرام های ساختاری
          1-2-3. دیاگرام های ساختاری Schaeffer
          2-2-3. دیاگرام های ساختاری Dlong
          3-2-3. دیاگرام های ساختاری WRC - 1988 و WRC - 1992
4. گلیات جوش پذیری و جوشکاری فولادهای زنگ نزن
     1-4. فرایندهای جوشکاری
     2-4. محافظت در برابر اکسیداسیون
     3-4. تمیزکاری قبل و بعد از جوشکاری
     4-4. فلزات پرکننده
5. فولادهای زنگ نزن مارتنزیتی
     1-5. آلیاژها و مواد مصرفی
     2-5. متالورژی فیزیکی و مکانیکی
     3-5. متالورژی جوشکاری
          1-3-5. منطقه ذوب
          2-3-5. منطقه متاثر از حرارت (HAZ)
          3-3-5. عملیات حرارتی پس از جوشکاری (PWHT)
          4-3-5. راهنمایی جهت انتخاب دمای پیشگرم، بین پاسی و عملیات حرارتی پس از جوشکاری
     4-5. جوش پذیری فولادهای زنگ نزن مارتنزیتی
          1-4-5. ترک انجمادی و ترک ذوبی موضعی
          2-4-5. ترک بازگرمی
          3-4-5. ترک ناشی از هیدروژن (HIC)
6. فولادهای زنگ نزن فریتی
     1-6. آلیاژها و مواد مصرفی
     2-6. متالورژی فیزیکی و مکانیکی
          1-2-6. اثر عناصر آلیاژی بر ریزساختار
          2-2-6. اثر مارتنزیت
          3-2-6. پدیده تردی
          4-2-6. خواص مکانیکی
     3-6. متالورژی جوشکاری
          1-3-6. منطقه ذوب
          2-3-6. منطقه متاثر از حرارت (HAZ)
     4-6. جوش پذیری فولادهای زنگ نزن مارتنزیتی
          1-4-6. ترک انجمادی
          2-4-6. تردی دمای بالا
          3-4-6. ترک ناشی از هیدروژن (HIC)
     5-6. مقاومت به خوردگی
     6-6. عملیات حرارتی پس از جوشکاری (PWHT)
     7-6. انتخاب فلز پرکننده
     8-6. فرایندهای جوشکاری قوسی فولادهای زنگ نزن فریتی
7. فولادهای زنگ نزن آستنیتی
     1-7. آلیاژها و مواد مصرفی
     2-7. متالورژی فیزیکی و مکانیکی
          1-2-7. خواص مکانیکی
     3-7. متالورژی جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی
          1-3-7. تخمین ریزساختار منطقه ذوب
          2-3-7. منطقه متاثر از حرارت (HAZ)
          3-3-7. دمای پیشگرم و بین پاسی و عملیات حرارتی بعد از جوشکاری 
     4-7. جوش پذیری
          1-4-7. ترک انجمادی
          2-4-7. ترک بازگرمی در فولاد زنگ نزن آستنیتی
          3-4-7. ترک ناشی از آلودگی مس
     5-7. مقاومت به خوردگی
          1-5-7. خوردگی مرزدانه ای
          2-5-7. خوردگی انتخابی فریت
          3-5-7. خوردگی شیاری و حفره ای
     6-7. انتخاب فلز پرکننده
     7-7. طراحی اتصال
     8-7. فرایندهای جوشکاری قوسی فولادهای زنگ نزن آستنیتی
8. فولادهای زنگ نزن دوفازی
     1-8. آلیاژها و مواد مصرفی
     2-8. متالورژی فیزیکی
          1-2-8. تعادل فازی آستننیت - فریت
          2-2-8. واکنش های رسوب گذاری
     3-8. خواص مکانیکی
     4-8. متالورژی جوشکاری فولاد دوفازی
          1-4-8. رفتار انجماد
          2-4-8. منطقه متاثر از حرارت (HAZ) در فولاد دو فازی
     5-8. کنترل تعادل فریت - آستنیت
          1-5-8. اثرات سرعت سرد شدن
          2-5-8. پیش بینی و اندازه گیری فریت
     6-8. جوش پذیری
          1-6-8. ترک انجمادی جوش
          2-6-8. ترک ناشی از هیدروژن (HIC) در فولاد دو فازی
          3-6-8. تردی دمای میانی
     7-8. مقاومت به خوردگی در فولاد دو فازی
          1-7-8. ترک خوردگی تنشی (SCC)
          2-7-8. خوردگی حفره ای
9. فولادهای زنگ نزن رسوب سختی
     1-9. آلیاژها و مواد مصرفی
     2-9. متالورژی فیزیکی و مکانیکی
          1-2-9. فولادهای زنگ نزن رسوب سختی مارتنزیتی
          2-2-9. فولادهای زنگ نزن رسوب سختی آستنیتی ناپایدار
          3-2-9. فولادهای زنگ نزن رسوب سختی آستنیتی
     3-9. متالورژی جوشکاری
          1-3-9. ریزساختار جوش
          2-3-9. عملیات حرارتی پس از جوشکاری (PWHT) در فولاد رسوب سختی
     4-9. جوش پذیری در فولاد رسوب سختی
     5-9. مقاومت در برابر خوردگی
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »