دات نت نیوک
X
GO

کتاب جوشکاری فولادهای ریزدانه

کتاب جوشکاری فولادهای ریزدانه توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
     1-1. مکانیزم های استحکامی
          1-1-1. استحکام دهی توسط مرزدانه
          2-1-1. پیرسازی کرنشی
          3-1-1. سخت گردانی محلول جامد
          4-1-1. استحکام دهی مارتنزیتی
          5-1-1. سخت گردانی رسوبی یا پیرسختی
     2-1. عملیات تولید و مکانیزم های رسوب دهی در فولادهای HSLA
2. فولادهای کم آلیاژ استحکام بالا (HSLA) و جوش پذیری آنها
     1-2. مواد مصرفی جوشکاری
          1-1-2. فلزات پرکننده و فلاکس ها
          2-1-2. گازهای محافظ
     2-2. عملیات پیشگرم
     3-2. عملیات حرارتی پس از جوشکاری (PWHT)
3. فولادهای کم آلیاژ استحکام بالا کوئنچ و تمپر شده (HSLA Q & T) و جوش پذیری آنها
     1-3. فلزات پرکننده
     2-3. کنترل دمای پیشگرم و دمای بین پاسی
     3-3. حرارت ورودی
     4-3. عملیات حرارتی پس از جوشکاری (PWHT)
4. فولادهای کم آلیاژ عملیات حرارتی پذیر (HTLA) و جوش پذیری آنها
     1-4. فلزات پرکننده
     2-4. پیشگرم کردن و دمای بین پاسی
     3-4. حرارت ورودی
     4-4. عملیات حرارتی بعد از جوشکاری (PWHT)
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »