دات نت نیوک
X
GO

کتاب جوشکاری فلزات ویژه

کتاب جوشکاری فلزات ویژه توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. منیزیم و آلیاژهای آن
     1-1. مقدمه
     2-1. خواص عمومی
          1-2-1. خواص شیمیایی
          2-2-1. خواص فیزیکی
          3-2-1. خواص مکانیگی
     3-1. آلیاژها
          1-3-1. سیستم های آلیاژی
          2-3-1. روش شناسایی
          3-3-1. آلیاژهای تجاری
          4-3-1. عناصر آلیای اصلی
     4-1. عملیات حرارتی
     5-1. جوش پذیری
     6-1. آماده سازی سطحی
     7-1. جوشکاری قوسی
          1-7-1. فرایندهای قابل انجام
          2-7-1. طراحی اتصال
          3-7-1. مواد پرکننده
          4-7-1. پیش گرم
          5-7-1. محافظت
          6-7-1. ترک
          7-7-1. جوشکاری تیگ (TIG)
          8-7-1. جوشکاری میگ (MIG)
          9-7-1. جوشکاری نقطه ای
     8-1. تش زدایی
     9-1. عملیات حرارتی پس از جوشکاری
     10-1. خواص جوش
     11-1. لحیم کاری سخت
     12-1. لحیم کاری نرم
2. تیتانیم و آلیاژهای آن
     1-2. آشنایی با تیتانیم
     2-2. کاربردهای تیتانیم و آلیاژهای آن
          1-2-2. صنایع هوافضا
          2-2-2. صنایع شیمیایی
          3-2-2. اعضای مصنوعی بدن و ابزار جراحی
     3-2. آلیاژهای تیتانیم
          1-3-2. آلیاژهای آلفا
          2-3-2. آلیاژهای آلفای کامل
          3-3-2. رآلیاژهای شبه آلفا
          4-3-2. آلیاژهای آلفا - بتا
          5-3-2. آلیاژهای بتا
     4-2. جوشکاری آلیاژهای تیتانیم
     5-2. سیم جوش های مورد استفاده در جوشکاری تیتانیم
     6-2. جوش پذیری
          1-6-2. اثرات متالورژیکی
          2-6-2. جوش پذیری نسبی
     7-2. عملیات حرارتی پس از جوشکاری
     8-2. حفاظت اتصال حین جوشکاری
     9-2. خلل و فرج جوش ها
     10-2. روش های جوشکاری تیتانیم
     11-2. جوشکاری قوسی با گاز محافظ
          1-11-2. جوشکاری روباز
          2-11-2. جوشکاری در محفظه
          3-11-2. طرح اتصال
          4-11-2. دماهای پیشگرم و بین پاسی
     12-2. جوشکاری به روش تیگ (TIG)
          1-12-2. فرایند جوشکاری
          2-12-2. خواص مکانیکی جوش
     13-2. جوشکاری به روش میگ (MIG)
          1-13-2. تجهیزات
          2-13-2. مواد مصرفی جوشکاری
          3-13-2. نحوه انتقال فلز پرکننده
3. زیرکنیم و آلیاژهای آن
     1-3. زیرکنیم غیرآلیاژی
     2-3. آلیاژسازی و پایداری فازها
          1-2-3. پایدارکننده های فاز آلفا
          2-2-3. پایدارکننده های فاز بتا
     3-3. آلیاژهای تجاری
     4-3. عملیات حرارتی
     5-3. فلزات پرکننده جهت جوشکاری
     6-3. جوش پذیری
4. تانتالیم و آلیاژهای آن
     1-4. خواص عمومی
     2-4. آلیاژهای تانتالیم
     3-4. عملیات حرارتی
     4-4. تمیزکاری
     5-4. جوش پذیری
     6-4. لحیم کاری سخت
          1-6-4. لحیم کاری سخت در دمای پایین
          2-6-4. لحیم کاری سخت در دمای بالا
5. برلیم و آلیاژهای آن
     1-5. قابلیت جوش پذیری و جوشکاری برلیم
6. نایبیم و آلیاژهای آن
     1-6. قابلیت جوش پذیری و جوشکاری نایبیم
7. مولیبدن و تنگستن
     1-7. قابلیت جوشکاری و جوش پذیری مولیبدن و تنگستن
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »