دات نت نیوک
X
GO

کتاب جوشکاری فلزات غیرمتشابه

کتاب جوشکاری فلزات غیرمتشابه توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. مقدمات اساسی
     1-2. فلز جوش
     2-2. رقت و آلیاژسازی
     3-2. دمااهای ذوب
     4-2. هدایت حرارتی
     5-2. انبساط حرارتی
     6-2. عملیات پیشگرم و پسگرم
     7-2. موارد دیگر
          1-7-2. اثرات مغناطیسی
          2-7-2. اثر متقابل فلز جوش - فلز پایه
          3-7-2. طرح اتصال
3. ملاحظات کاری
     1-3. خواص فیزیکی و مکانیکی
     2-3. پایداری زیرساختاری
     3-3. مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون
4. انتخاب فلز پرکننده
     1-4. الزامات
     2-4. معیار انتخاب فلز پرکننده
5. انتخاب فرایند جوشکاری
6. ترکیبات فلزی غیرهمجنس ویژه
     1-6. جوشکاری فولاد زنگ نزن به فولاد کربنی یا کم آلیاژ
          1-1-6. مهاجرت کربن
          2-1-6. فلزات پرکننده از جنس فولاد زنگ نزن آستنیتی
          3-1-6. فلز پرکننده از جنس آلیاژهای نیکل
          4-1-6. ملاحظات سرویس
          5-1-6. جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی به فولاد کربنی ساده یا کم آلیاژ
          6-1-6. جوشکاری فولاد زنگ نزن کروم دار به فولاد کربنی ساده یا کم آلیاژ
     2-6. جوشکاری آلیاژهای نیکل و کبالت به فولاد
          1-2-6. آلیاژهای نیکل
          2-2-6. آلیاژهای کبالت
     3-6. جوشکاری آلیاژهای مس به فولاد
          1-3-6. مس خالص
          2-3-6. آلیاژهای مس - نیکل
          3-3-6. آلومینیم برنز
          4-3-6. برنج
     4-6. جوشکاری آلیاژهای مس به نیکل
     5-6. جوشکاری آلیاژهای آلومینیم به فولاد
     6-6. جوشکاری آلیاژهای آلومینیم به آلیاژهای مس
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »