دات نت نیوک
X
GO

کتاب جوشکاری با گاز

کتاب جوشکاری با گاز توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. فرایندهای اکسی گاز
3. تجهیزات و مواد مصرفی
     1-3. سیستم های تامین گاز
          1-1-3. منبع تامین از طریق سیلندرهای منفرد
          2-1-3. سیستم تامین گاز مرکزی
     2-3. اکسیژن
          1-2-3. خواص اکسیژن
          2-2-3. تهیه اکسیژن
          3-2-3. کپسول اکسیژن
          4-2-3. مقدار باقیمانده اکسیژن و میزان مصرف آن
          5-2-3. منیفولد اکسیژن
     3-3. گازهای سوختنی
          1-3-3. استیلن
          2-3-3. پروپان
          3-3-3. هیدروژن
          4-3-3. گازهای طبیعی و سایر گازهای خاص
     4-3. سیلندرهای گاز
          1-4-3. حمل و نقل سیلندرهای گاز
          2-4-3. انبار کردن سیلندرهای گاز
     5-3. شیرهای سیلندرهای گاز
          1-5-3. شیر سیلندرهای اکسیژن
          2-5-3. شیر سیلندرهای استیلن
     6-3. رگولاتور یا دستگاه تنظیم فشار
          1-6-3. رگولاتور دهانه ای
          2-6-3. دستگاه رگولاتور از نوع ساقه ای
          3-6-3. رگولاتور فشار دو مرحله ای
     7-3. فشارسنج
     8-3. تجهیزات ایمنی
          1-8-3. شیر یک طرفه
          2-8-3. بازدارنده برگشت شعله
          3-8-3. بازدارنده اتوماتیک شعله برگشتی
     9-3. لوله لاستیکی یا شیلنگ گاز
     10-3. متعلقات شیلنگ ها
     11-3. مشعل جوشکاری
          1-11-3. مشعل جوشکاری با فشار مساوی
          2-11-3. مشعل جوشکاری از نوع تزریقی
          3-11-3. ملحقات مشعل جوشکاری
     12-3. سیم جوش یا مفتول های جوشکاری مورد استفاده در جوشکاری اکسی استیلن
          1-12-3. طبقه بندی سیم جوش ها بر اساس ترکیب شیمیایی
          2-12-3. قطر و طول سیم جوش ها
     13-3. فلاکس (تنه کار - روانساز)
          1-13-3. تعمیرات و نگهداری تجهیزات
4. احتراق گازهای سوختنی
     1-4. منابع احتراق گازهای سوختنی
     2-4. احتراق استیلن
     3-4. احتراق اکسی هیدروژن
     4-4. احتراق گاز طبیعی و پروپان
5. مشخصات شعله
     1-5. انواع شعله
          1-1-5. شعله استیلنی
          2-1-5. شعله کربن زا
          3-1-5. شعله احیا کننده
          4-1-5. شعله خنثی
          5-1-5. شعله اکسید کننده یا اکسیدی
          6-1-5. شعل جدا شده
     2-5. شدت شعله
     3-5. فاصله شعله تا قطعه کار
     4-5. خطرات احتمالی ناشی از احتراق گازهای سوختنی
          1-4-5. جریان معکوس
          2-4-5. تولید صدا در شعله و برگشت شعله مداوم
          3-4-5. برگشت شعله
6. روشن کردن، تنظیم و خاموش کردن شعله جوشکاری
     1-6. تست نشتی اتصالات تحت فشار
     2-6. روشن کردن مشعل های فشار مساوی
     3-6. روشن کردن مشعل های جوشکاری تزریقی
     4-6. تنظیم فشار گاز مشعل جوشکاری
     5-6. خاموش کردن مشعل
7. آماده سازی ات