دات نت نیوک
X
GO

کتاب جوشکاری با قوس زیرپودری

کتاب جوشکاری با قوس زیرپودری توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. شرح فرایند
3. تجهیزات
     1-3. منابع نیرو (منبع تغذیه)
          1-1-3. منابع نیروی جریان مستقیم با ولتاژ ثابت
          2-1-3. منابع نیروی جریان مستقیم با شدت جریان ثابت
          3-1-3. منابع نیروی ترکیبی با خروجی انتخابی CV / CC
     2-3. سیستم کنترل
     3-3. سری و مشعل جوشکاری
     4-3. تجهیزات کمکی
          1-4-3. تجهیزات حمل و نقل
          2-4-3. واحدهای بازیابی فلاکس
          3-4-3. نگهدارنده ها و تثبیت کننده ها
4. مواد مصرفی
     1-4. سیم جوش ها و پودرهای جوشکاری زیرپودری
          1-1-4. سیم جوش های جوشکاری زیرپودری
          2-1-4. پودرهای جوشکاری زیرپودری
          3-1-4. تقسیم بندی پودرهای جوشکاری زیرپودری بر حسب طریقه تولید
          4-1-4. اثر خواص پودرها بر عملکرد و نتایج فرایند جوشکاری
          5-1-4. تقسیم بندی پودرهای جوشکاری زیرپودری بر اساس درجه قلیایی بودن (BI)
          6-1-4. تقسیم بندی پودرهای جوشکاری زیرپودری بر اساس تشکیل دهنده های اصلی آن
     2-4. توزیع و اندازه ذرات
     3-4. مبنای انتخاب پودر جوشکاری
     4-4. بسته بندی و نگهداری مواد مصرفی جوشکاری زیرپودری
     5-4. طبقه بندی سیم و پودرهای جوشکاری زیرپودری مطابق استاندارد AWS A5.17
     6-4. طبقه بندی سیم و پودرهای جوشکاری زیرپودری مطابق استاندارد E760
5. متغییرهای فرایند
     1-5. شدت جریان الکتریکی
     2-5. ولتاژ جوشکاری
     3-5. اثر سرعت جوشکاری
     4-5. اندازه الکترود
     5-5. طول موثر الکترود
     6-5. پهنا و عمق فلاکس
     7-5. اثر متغییرهای جوشکاری بر نرخ ذوب، عمق نفوذ و درجه رقت
6. تکنیک های فرایند جوشکاری با قوس زیرپودری
     1-6. جوشکاری نیمه اتوماتیک
     2-6. جوشکاری اتوماتیک
     3-6. جوشکاری ماشینی
7. انواع اتصالات
     1-7. جوش های شیاری
     2-7. جوش های گوشه
     3-7. جوش های انسدادی
     4-7. جوش های سطحی
8. دستورالعمل جوشکاری قوس زیرپودری
     1-8. طراحی اتصال و آماده سازی لبه
     2-8. مونتاژ کردن اتصال
     3-8. پشتی جوش
     4-8. نگهدارنده ها
     5-8. شیب قطعه
     6-8. اتصالات کابل قطعه کار
     7-8. روش های برقراری قوس
     8-8. قطع قوس
     9-8. موقعیت الکترود (محل قرارگیری الکترود)
     10-8. قطعات اضافی، شروع و پایان
     11-8. جوشکاری محیطی
     12-8. جداسازی سرباره
9. روش های مختلف جوشکاری قوس الکتریکی
     1-9. جوشکاری تک الکترودی
     2-9. جوشکاری شیار باریک
     3-9. جوشکاری چند الکترودی
          1-3-9. فرایند زیرپودری جفت الکترودی
          2-3-9. فرایند جوشکاری زیرپودری با الکترودهای متوالی
          3-3-9. فرایند قوسی س