دات نت نیوک
X
GO

کتاب جوشکاری با قوس - الکترود فلزی تحت گاز محافظ

کتاب جوشکاری با قوس - الکترود فلزی تحت گاز محافظ توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. اصول اجرایی فرایند
3. انتقال فلز در فرایند GMAW
     1-3. نیروهای موثر بر انتقال فلز
     2-3. عوامل موثر بر انتقال فلز
          1-2-3. انتقال اسپری محوری
          2-2-3. انتقال اتصال کوتاه
          3-2-3. انتقال فطره ای
          4-2-3. انتقال جریان پالسی
4. تجهیزات
     1-4. مشعل جوشکاری
          1-1-4. مجرای اتصال
          2-1-4. نازل گاز
     2-4. واحد تغذیه سیم جوش
     3-4. منبع تغذیه
          1-3-4. متغییرهای منبع تغذیه
     4-4. مخزن گاز محافظ
     5-4. واحد کنترل
     6-4. منبع الکترود
5. مواد مصرفی
     1-5. سیم جوش ها
          1-1-5. انواع سیم جوش ها
          2-1-5. نگهداری و خشک کردن سیم جوش ها
          3-1-5. طبقه بندی سیم جوش های توپر
          4-1-5. طبقه بندی سیم جوش های توپودری
6. گازهای محافظ
     1-6. ملزومات گازهای محافظ
          1-1-6. ملزومات کلی
          2-1-6. ملزومات فیزیکی
          3-1-6. ملزومات حرارتی
          4-1-6. ملزومات شیمیایی
     2-6. گازها و ترکیبات گازی مورد استفاده در فرایند GMAW
     3-6. شدت جریان گاز محافظ
7. متغییرهای فرایند
     1-7. جریان جوشکاری (سرعت تغذیه سیم جوش)
          1-1-7. دانسیته جریان و سرعت رسوب دهی
     2-7. قطبیت
     3-7. ولتاژ قوس (طول قوس)
          1-3-7. تنظیم ولتاژ قوس و سرعت تغذیه سیم جوش
     4-7. سرعت جوشکاری
     5-7. طول موثر الکترود
     6-7. جهت گیری الکترود نسبت به قطعه کار
     7-7. وضعیت اتصال
     8-7. قطر الکترود
     9-7. ترکیب گاز محافظ و شدت جریان آن
8. تکنیک های فرایند GMAW
     1-8. برقراری قوس
     2-8. زاویه مشعل جوشکاری
     3-8. وضعیت قرارگیری مجرای اتصال نسبت به نازل گاز
     4-8. طراحی اتصال
9. جوشکاری قوس نقطه ای
10. جوشکاری سیمی دوتایی و پشت سرهم
11. عیوب جوشکاری در GMAW
     1-11. ترک
     2-11. ذرات محبوس شده (آخال)
     3-11. خلل و فرج (مک)
     4-11. ذوب ناقص
     5-11. نفوذ ناقص
     6-11. سوختگی کناره جوش
     7-11. پاشش
12. مزایا و محدودیت ها
13. کاربردها
14. ایمنی
     1-14. گازها
     2-14. بخار فلزی
     3-14. اشعه فرابنفش
     4-14. صدا و محافظت از گوش
15. جوشکاری قوسی الکترودهای توپو