دات نت نیوک
X
GO

کتاب جوشکاری با قوس - الکترود دستی

کتاب جوشکاری با قوس - الکترود دستی توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه و تاریخچه
2. اصول فرایند جوشکاری با قوس الکترود دستی
3. تجهیزات و مواد مصرفی
     1-3. منبع تغذیه و منبع نیرو
          1-1-3. نوع جریان جوشکاری
          2-1-3. اهمیت متحنی ولت - آمپر
          3-1-3. ولتاژ مدار باز
          4-1-3. انتخاب منبع تغذیه
     2-3. انبر الکترودگیر
     3-3. گیره اتصال
     4-3. کابل های جوشکاری
     5-3. کلاه ایمنی
     6-3. تجهیزات جانبی
     7-3. الکترود
          1-7-3. مفتول فلزی الکترود (مغزی الکترود)
          2-7-3. نقش پوشش الکترودها
          3-7-3. مواد عمومی تشکیل دهنده پوشش الکترودها
          4-7-3. تقسیم بندی الکترودها براساس نوع پوشش
          5-7-3. تقسیم بندی الکترودها براساس استاندارد امریکایی
          6-7-3. تقسیم بندی الکترودها براساس استاندارد انگلیسی
          7-7-3. طبقه بندی انواع الکترودهای روکش دار براساس استاندارد اروپایی (بین المللی)
          8-7-3. نگهداری الکترودهای روپوش دار
          9-7-3. ضریب ذوب الکترود
          10-7-3. نرخ ذوب الکترود
          11-7-3. نرخ رسوب الکترود
          12-7-3. ضریب رسوب الکترود
          13-7-3. راندمان (بازدهی)
          14-7-3. انتخاب الکترود مناسب
4. آماده سازی و طراحی اتصال
     1-4. تمیزکاری محل اتصال
     2-4. شکل هندسی اتصال
     3-4. نصب اتصالات
     4-4. انواع جوش
     5-4. پشت بندی جوش
          1-5-4. تسمه پشت بندی
          2-5-4. قطعه پشت بندی مسی
          3-5-4. پشت بندی غیرفلزی
          4-5-4. جوش پشتی
     6-4. قسمت اضافی انتهایی
     7-4. پیشگرمایش
5. دستورالعمل جوشکاری
     1-5. قطر الکترود
     2-5. جریان جوشکاری
          1-2-5. جریان مستقیم
          2-2-5. جریان متناوب
          3-2-5. شدت جریان
     3-5. طول قوس
     4-5. سرعت حرکت
     5-5. جهت گیری الکترود
     6-5. تکنیک جوشکاری
     7-5. زدودن سرباره ها
     8-5. اتصالات قطعه کار
     9-5. پایداری قوس
     10-5. وزش قوس (انحراف قوس)
6. عیوب جوش
     1-6. عیوب تکنیکی
     2-6. عیوب متالورژیکی
          1-2-6. تخلخل
          2-2-6. سرباره محبوس شده
          3-2-6. ذوب ناقص
          4-2-6. سوختگی کناره جوش
          5-2-6. سر رفتن
          6-2-6. جرقه یا ترشح بیش از حد
          7-2-6. ترک
7. مزایا و محدودیت ها
8. کاربردها
9. نکات ایمنی
10. ماشینی کردن جوشکاری با قوس الکترود دستی
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »