دات نت نیوک
X
GO

کتاب جوشکاری با قوس - الکترود تنگستن تحت گاز محافظ

کتاب جوشکاری با قوس - الکترود تنگستن تحت گاز محافظ توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. شرح فرایند
3. تجهیزات و مواد مصرفی
     1-3. مشعل جوشکاری (تورچ)
          1-1-3. تورچ های گاز خنک (هوا خنک)
          2-1-3. تورچ های آب خنک
     2-3. الکترودها
          1-2-3. طبقه بندی الکترودها
          2-2-3. ابعاد الکترودها و ظرفیت جریان
          3-2-3. انواع الکترودهای مورد استفاده در GTAW
          4-2-3. شکل نوک الکترود
          5-2-3. آلودگی الکترود
     3-3. سیم جوش ها
     4-3. تغذیه کننده سیم جوش
     5-3. منبع قدرت یا مولد نیرو (منابع تغذیه)
     6-3. گازهای محافظ
          1-6-3. انواع گازهای محافظ
          2-6-3. انتخاب گاز محافظ
          3-6-3. سرعت مناسب گاز محافظ
          4-6-3. پاکسازی گازی
          5-6-3. حفاظ های اطراف کار
     7-3. واحد کنترل
4. شیوه های استارت قوس
     1-4. خراشیدن یا استارت با اتصال
     2-4. استارت فرکانس بالا HF
     3-4. استارت پالسی
     4-4. استارت قوس پیلوت (قوس کمکی)
5. متغییرهای فرایند
     1-5. جریان قوس و قطبیت الکترود
          1-1-5. جریان مستقیم
          2-1-5. جریان متناوب
     2-5. ولتاژ قوس (طول قوس)
     3-5. طول موثر الکترود
     4-5. سرعت حرکت
     5-5. تغذیه سیم جوش
6. تکنیک های GTAW
     1-6. جوشکاری دستی
          1-1-6. تجهیزات جوشکاری دستی
          2-1-6. تکنک های جوشکاری دستی
     2-6. جوشکاری ماشینی
     3-6. جوشکاری نیمه اتوماتیک
     4-6. جوشکاری اتوماتیگ
     5-6. جوشکاری قوسی نقطه ای
7. طراحی اتصال
     1-7. طرح های اصلی
     2-7. آماده سازی اتصالات
     3-7. تمیزکاری
     4-7. تثبیت قطعات کار
8. عیوب جوشکاری در GTAW
     1-8. آخال های تنگستن
     2-8. ناخالصی های اکسیدی
     3-8. ناخالصی های گازی
     4-8. ذوب ناقص
9. فرایندهای پیشرفته GTAW
     1-9. جوشکاری با جریان DC پالسی
          1-1-9. جوشکاری پالس فرکانس بالا
     2-9. فرایند GTAW چرخشی
     3-9. فرایند جوشکاری شیاری باریک
     4-9. جوشکاری با کنترل تطبیقی
10. مزایای فرایند GTAW
11. محدودیت های فرایند GTAW
12. کاربردها
13. نکات ایمنی
     1-13. حمل و نقل ایمن سیلندرها و رگولاتورها
     2-13. خطرات گازها
     3-13. انرژی تابشی
     4-13. شوک های الکتریکی 
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »