دات نت نیوک
X
GO

کتاب جوشکاری آرماتورهای تقویت کننده در بتن

کتاب جوشکاری آرماتورهای تقویت کننده در بتن توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. مواد خاص
     1-2. تاریخچه
     2-2. تعاریف
          1-2-2. بتن
          2-2-2. آرماتور و فولادهای پیش تنیده
     3-2. خصوصیات آرماتور
3. انواع آرماتور
     1-3. انواع آرماتور مطابق استاندارد DIN488
          1-1-3. نشانه گذاری مدل های آرماتور بر اساس استاندارد DIN
     2-3. طبقه بندی آرماتور بر اساس استاندارد ASTM
          1-2-3. نشانه گذاری مدل های مختلف بر اساس استاندارد ASTM
          2-2-3. آرماتورهای مورد تایید استاندارد AWS D1.4
     3-3. محاسبه و شناسایی میل گرد آرماتورهای ناشناخته بر اساس کربن معادل
4. مشخصات فولادهای کاربردی در سازه های بتن آرمه مطابق استاندارد DIN
     1-4. طبقه بندی درجات و خواص آرماتور مورد تایید استاندارد DIN 488
     2-4. میلگردهای فولادی
          1-2-4. آزمون های ارزیابی
          2-2-4. میلگرد فولاد آج دار
     3-4. شبکه و سیم های فولادی
          1-3-4. طرح، ابعاد و جرم آرماتورهای به شکل شبکه و سیم
          2-3-4. آزمون مکانیکی سیم ها و شبکه ها
     4-4. محاسبه
5. جوشکاری آرماتورها
     1-5. تاریخچه
     2-5. دلایل جوشکاری آرماتور
     3-5. جوش پذیری
          1-3-5. تایید جوش پذیری
          2-3-5. کلیات انجام آزمون های جوش پذیری
     4-5. فرایندهای جوشکاری آرماتور
     5-5. نکات ضروری برای آماده سازی در روش های جوشکاری
     6-5. تنش های مجاز
          1-6-5. تنش های مجاز در جوش ها
          2-6-5. تنش های مجاز فلز پایه
          3-6-5. مساحت، طول، اندازه ساق و بعد موثر بر گلویی جوش
     7-5. انواع اتصالات آرماتور
          1-7-5. اتصالات جوشکاری براساس نحوه انتقال نیرو
          2-7-5. انواع اتصالات براساس طرح اتصال
          3-7-5. انحرافات
6. نحوه اجرای جوش در آرماتور
     1-6. آماده سازی فلز پایه
     2-6. مونتاژ
     3-6. کنترل اعوجاج، انقباضات انجمادی و حرارتی
     4-6. کیفیت استاندارد جوش ها
     5-6. رویه جوشکاری
          1-5-6. فلز پرکننده
          2-5-6. حداقل دمای پیشگرم و بین پاسی مورد نیاز
          3-5-6. لکه قوس
          4-5-6. خال جوش ها
          5-5-6. وضعیت جوشکاری
     6-6. جوشکاری فلز پایه پوشش دار
     7-6. فرایندهای جوشکاری مورد استفاده در اتصال آرماتور
          1-7-6. جوشکاری قوس دستی
          2-7-6. جوشکاری تحت پوشش گاز فعال
     &nb