دات نت نیوک
X
GO

کتاب تکنولوژی جوشکاری | جلد سوم - طراحی و بازرسی

کتاب تکنولوژی جوشکاری، جلد سوم - طراحی و بازرسی تالیف جناب آقای دکتر امیرحسین کوکبی، جناب آقای دکتر حامد جمشیدی اول منتشر شده و در دسترس مهندسان جوشکاری و سایر علاقه مندان مبحث طراحی و تحلیل اتصالات و سازه های جوشی و نیز بازرسی و آزمون جوشکاری قرار دارد. این کتاب در یکهزار نسخه توسط موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف در سال 1391 به چاپ رسیده است.

 

 

پیشگفتار

ﺧﺪا را ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ و ﺳﻌﺎدت را ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﻛﺘﺎب ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺟﻮﺷﻜﺎری را ﺗﺪوﻳﻦ نمایم. اﻳﻦﻛﺘﺎب ﺗﻜﻤﻴﻞ شده ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻛﺘﺎب ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺟﻮﺷﻜﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل 1364 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن طور ﻛﻪ در ﻣﻘﺪمه کتاب ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺟﻮﺷﻜﺎری، جلد اول - ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و نیز کتاب تکنولوژی جوشکاری، جلد دوم - ﻣﺘﺎﻟﻮرژی اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻮﺷﻜﺎری در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﻮر روز ﺑﻪ روز مشخص تر می شود.

در ﺳﺎل های 1358 – 1359 ﻛﻪ ﺑﺎ درجه دﻛﺘﺮای ﺟﻮﺷﻜﺎری ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎی دروس دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺟﻮﺷﻜﺎری ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ می ﻛﺮدم، ﻣﺘاﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﻮﺷﻜﺎری را در ﺣﺪ ﻳﻚ ﺣﺮﻓﻪ جهت ﺳﺎﺧﺖ در و ﭘﻨﺠﺮه و اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰی و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺨﺎزن می ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و حتی بعضی ﻫﻤﻜﺎران داﻧﺸﮕﺎهی ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺧﺮده می ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻛﺘﺎب ﻫﺎی تالیفی، کلاس ﻫﺎی درسی، ﺑﺮﮔﺰاری ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ و ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزشی ﻣﺘﻌﺪد ﺟﻮﺷﻜﺎری، درﻙ و ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪسی ﺟﻮش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻃﺮفی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ از اﻳﻦ رشته تحصیلی ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ در ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی، ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮای ﺟﻮﺷﻜﺎری و نیز دوره ﻫﺎی ﺑﻴﻦ المللی مهندسی ﺟﻮش و ﺑﺎزرسی ﺟﻮش ﻛﻪ مولف ﺳﻬﻢ ﻛﻮچکی در آن داشته است، ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳـﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی در ﺻﻨﺎﻳﻊ و آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪیهی اﺳﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ لازم است تا ﻓﺎرغ التحصیلان ﺟﻮﺷﻜﺎری (ﺣﺪود 14 ﻧﻔﺮ دﻛﺘﺮا و ﺑﻴﺶ از 80 ﻧﻔﺮ کارشناسی ارﺷﺪ تنها از داﻧﺸﮕـﺎه ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ و ﺑﻴﺶ از 300 ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻴﻦ المللی ﺟﻮشکاری) ﻛﺘﺎب ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اطلاعاتی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺮوعی ﺑﺮای ادامه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﺳﺖ.

ﺗﻨﻮع ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺟﻠﺪ ﺳﻮم کتاب ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺟﻮﺷﻜﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺪ اول و دوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، فصلی ﺑﻪ ﻃﺮاحی ﺟﻮش و ﺗﺠﺰیه و تحلیل ﺗﻨﺶ ﻫﺎ در ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺪازه ﺟﻮش، بخشی ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮا، ﻣﻬﻨﺪسی ﺻﻨﺎﻳﻊ و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻮش، قسمتی ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪسی ایمنی و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزرسی و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺧﺘﺼﺎص دارد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام می ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﺎﻳﺪ ﺧﺎرج از ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ در ﺣﻮصله این ﻛﺘﺎب ﻧﮕﻨﺠﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎنی ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اطلاعات ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ دارﻧﺪ، لازم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب علاوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺗﻜـﻨﻮﻟﻮژی ﺟـﻮﺷﻜﺎری و ﻣـﻨﺎﺑﻊ ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎرجی و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، بخشی از جزوه درسی ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺮامی ام، ﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻣﺎﻟﻚ و دﻛﺘﺮ اﻳﺮج ﺳﺘﺎری ﻓﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﻧﺘﻬﺎ لازم اﺳﺖ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻛﺘﺮا ﻛـﻪ در ﺗﺄﻟﻴـﻒ و ﺟـﻤﻊ آوری ﻣـﻄﺎﻟﺐ ﻛـﺘﺎب ﻫـﻤﻜﺎری داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﻪوﻳﮋه آﻗﺎی ﺣﺎﻣﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪی اول و نیز آﻗﺎی مجتبی ﻣﻮﺣﺪی ﻛﻪ در آﻳﻨﺪ ﻧﺰدﻳﻚ از ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺆﻟﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪردانی ﻧﻤﺎﻳﻢ.

ﺑﺪیهی اﺳﺖ ﺑﺪون ﻟﻄﻒ و زﺣﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛـﺎرﻣﻨﺪان ﻣـوسسه اﻧـﺘﺸﺎرات علمی داﻧﺸﮕـﺎه صنعتی شریف امکان انتشار این کتاب مقدور نبود و تشکر ویژه از این عزیزان دارم.

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »