دات نت نیوک
X
GO

کتاب تنش و اعوجاج در جوشکاری

کتاب تنش و اعوجاج در جوشکاری توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. انواع اعوجاج (پیچش)
     1-2. پیچش طولی
     2-2. خمش و تاب برداشتن
     3-2. پیچش عرضی
3. شرایط مهار
     1-3. انبساط آزاد - انقباض آزاد
     2-3. انبساط آزاد - انقباض محدود
     3-3. انبساط محدود - انقباض آزاد
     4-3. انبساط محدود - انقباض محدود
4. خواص فیزیکی و مکانیکی فلزات
5. تنش پسماند
     1-5. تعریف تنش پسماند
     2-5. چگونگی ایجاد تنش پسماند و عوامل موثر بر آن
     3-5. تنش پسماند در قطعه جوشکاری شده
     4-5. نفوذ تنش های پسماند در جوش
     5-5. شکل گیری تنش های پسماند چند محوره
     6-5. پارامترهای موثر در توزیع و بزرگی تنش های پسماند ناشی از جوشکاری
          1-6-5. اثر ابعاادی قطعه جوشکاری
          2-6-5. اثر مقید کردن یا درجه مهار
          3-6-5. اثر انرژی جوش
     7-5. تاثیر تنش های پسماند بر کارآیی سازه های جوشکاری شده
6. روش های کاهش تنش ها و تغییرشکل های پسماند جوشی
7. اصلاح پیچیدگی
     1-7. راه های جلوگیری از ایجاد ترک و کم کردن اعوجاج
          1-1-7. انتخاب مواد پایه
          2-1-7. انتخاب فلز پرکننده
          3-1-7. جوشکاری در درجه حرارت های پایین
          4-1-7. طراحی
          5-1-7. برنامه ریزی ترتیب جوشکاری
8. مثال های علمی
9. اثرات متالورژیکی تنش های پسماند
10. روش های اندازه گیری تنش پسماند
     1-10. مقدمه
     2-10. اندازه گیری تنش های پسماند با روش های مخرب
          1-2-10. اندازه گیری تنش با روش مقطع زنی
          2-2-10. روش برش برای ورق
          3-2-10. انحنا و برداشت لایه ای
     3-10. اندازه گیری تنش های پسماند با روش های نیمه مخرب
          1-3-10. اندازه گیری به روش کرنش سنج سوراخ
     4-10. اندازه گیری تنش های پسماند با روش های غیرمخرب
          1-4-10. اندازه گیری تنش به وسیله پراش
          2-4-10. روش آلتراسونیک
          3-4-10. روش مغناطیسی
          4-4-10. روش حرارتی
          5-4-10. روش های نوری
11. طبقه بندی های دیگر در مورد روش های اندازه گیری تنش های پسماند
12. انتخاب روش اندازه گیری
13. بعد مطالعاتی
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »